Skattefrie kørepenge og diæter i 2016

30 december 2015

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet marginalt.

Skatterådet har fastsat satserne for kørepenge således:

  • 3,63 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2015 = 3,70 kr.)
  • 1,99 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2015 = 2,05 kr.)

Den marginale nedsættelse af satserne skyldes dels, at benzinprisen er faldende, og dels at bilerne bliver mere og mere energivenlige og dermed billigere at køre i.

For en lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt, betyder den reducerede sats, at kørepengene i 2016 samlet falder med 1.050 kr., svarende til et gennemsnit på 87,50 kr. pr. måned. En lønmodtager, der kører 30.000 km arbejdsmæssigt på et år, mister 2.000 kr. på årsbasis, svarende til ca. 167 kr. om måneden.

Vi minder om, at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2016. Godtgørelse for kørsel i december 2015, der udbetales sammen med lønnen for januar 2016, skal afregnes efter satserne for 2015.

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel er ikke ændret og udgør derfor også i 2016 et beløb på 0,52 kr. pr. km.

Diætsatserne er forhøjet en lille smule og udgør nu følgende:

  • Kost, pr. døgn, 477,00 kr. (2015 = 471,00 kr.)
  • Logi, pr. døgn, 205,00 kr. (2015 = 202,00 kr.)
  • 25 %-godtgørelsen, pr. døgn, 119,25 kr. (2015 = 117,75 kr.)

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til rejsende medarbejdere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter regning. Altså refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt og tyggegummi mv. – men der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt knap 1.000 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Og udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen ved sin indkomstopgørelse fratrække et tilsvarende beløb som et ligningsmæssigt fradrag.