Boligselskaber 

Bygherrerådgivning til boligselskaber

Vi tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved Landsbyggefonds projekter (renoveringer) samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes. Bygge- og anlæg i BDO tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved renoveringsprojekter samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.


alemene boligselskaber

Vi bistår almene boligselskaber med at:

 • Afdække boligselskabets behov så det i videst muligt omfang – og ud fra vores overordnede kendskab til Landsbyggefondens (LBF’s) almindelige gældende vurderinger – tidligt i forløbet afklares, hvad Boligselskabet i dets aktuelle renoveringsovervejelser kan søge midler til.
 • Etablere kontakten til LBF og varetage den nødvendige løbende dialog med LBF.
 • Gennemføre sagsoprettelse af renoveringsstøtte sag og/ eller kapitaltilførsels- og driftsstøttesag på LBF’s IT-platform.
 • Varetage den løbende indberetning til LBF’s IT-platform.

Der indsendes den nødvendige dokumentation i forhold til tekniske og økonomiske beregninger, hvis der er behov for at:

 • Iværksætte tiltag med henblik på at få opprioriteret projektet i bl.a. LBF og kommune. En eventuel iværksættelse vil ske fra det tidspunkt, hvor såvel kommunen som LBF har meddelt tilsagn eller forhåndstilkendelse om medvirken.
 • Rådgive boligselskabet om organisering af projektets styring. Vi tilbyder at samarbejde om at etablere en hensigtsmæssig og velfungerende projektorganisation og et byggeudvalg m.m.
 • Tilrettelægge hvornår i processen det vil være mest hensigtsmæssigt at inddrage beboerdemokratiet, få udarbejdet en plan for fremvisning, workshops m.v. samt afgøre, hvor omfangsrig en evt. visualisering af det planlagte projekt skal være.
 • Gennemføre den beboerdemokratiske proces, herunder forestå fremlæggelse m.v. ved beboermøder, workshops m.m.økonomiske beregninger


opgaven

Herudover varetager vi opgaven vedrørende:

 • Udbud af teknisk rådgivning (vi har egne udbudsjurister)
 • Udbud vedrørende finansiering – evt. drøftelser med kreditforening.
 • Hjemtagelse af lån.
 • Udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C til BOSSINF-systemet.
 • Udarbejdelse af helhedsplan (såvel fysisk – som boligsocial)
 • Deltagelse i byggeudvalg.
 • Byggesagsforretningsførelse – vi forestår den løbende bogføring omkring projektet samt udarbejder endeligt byggeregnskab.
 • Rådgivning og bistand vedrørende genhusning.

Bygge- og anlæg i BDO har som erfaren bygherrerådgiver og byggesagsforretningsfører altid fokus på, at:

 • Sikre, at jeres projekt får størst mulig bevågenhed og vil i hele processen holde en tæt dialog med vores samarbejdspartnere i Landsbyggefonden og i kommunerne.
 • Kunne supplere jeres administration og håndtere de mange ekstra arbejdsopgaver, som hører under et stort byggeprojekt.
 • Sikre, at boligselskabets medlemmer kan føle sig trygge i forhold til det ansvar, der – i relation til et byggeprojekt – påhviler dem som valgte medlemmer af organisationsbestyrelse/repræsentantskab.


bygge


Kontaktpersoner