Mennesker og værdier

Vi stræber hele tiden efter at udvikle BDO som en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, et balanceret arbejdsliv, høj arbejdsglæde, og hvor vi gennem engagement og ansvar arbejder for at opfylde vores strategi.

Vi har længe efterlevet vores værdisætning ”Indlevelse skaber udvikling” og netop derfor ræsonnerer vores formål om at hjælpe mennesker med at realisere deres drømme hos alle i BDO, da den afspejler vores allerede eksisterende tilgang, værdisæt, adfærd og ambitioner.

BDO er en virksomhed af mennesker for mennesker, og alle vores mere end 1.700 medarbejdere arbejder hen mod at efterleve formålet om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme for såvel kunder som kolleger.

 

BDO har et stærkt DNA

BDO har et stærkt DNA

Vores forretning bygger på et stærkt DNA, hvor vores faglige og personlige kompetencer udgør strengene. Fagligheden er udgangspunkt for alt, hvad vi gør. Vores revisorer, specialister og konsulenter er opdaterede om lovgivning og regler. Samtidig har de national og international markedsindsigt, branchekendskab og specialviden. Den anden streng i vores DNA udgøres af de personlige kompetencer. Vi forventer ikke kun, at du er fagligt dygtig, men også at du besidder stærke menneskelige kompetencer som blandt andet engagement, indlevelse og ansvarlighed. Fordi relationer skaber værdi.

Ansættelsesforhold

BDO tilbyder attraktiv lønpakke og fleksibilitet, så der er balance mellem privatliv og arbejdsliv.

Vi lever af at sælge revisions- og rådgivningsydelser. Disse ydelser er forbundet med en timeindsats, som du præsterer. Men du skal også trives i dit arbejde, så både du selv, dine kolleger og din familie kan se og mærke, at du har balance i din hverdag. Vi forventer i perioder meget af dig, men du skal tilsvarende have mulighed for en fleksibel hverdag, så privatlivet også bliver tilgodeset.

Vi har som et erklæret mål, at du har en arbejdstid, der passer dig godt. Derfor forsøger vi at imødekomme dine prioriteringer og så vidt muligt planlægge arbejdsdage og -indhold, så du i god tid ved, når der er spidsbelastninger på vej.

Løn og personalegoder

Løn og personalegoder er vigtige elementer i at fastholde og udvikle BDO som en attraktiv arbejdsplads for dig som medarbejder.

Vores lønpolitik er fastlagt ud fra tre bærende principper:

  • Aflønning er et individuelt anliggende mellem dig og din chef, og der skal være sammenhæng mellem aflønningen, jobbets indhold og din præstation i jobbet.
  • BDO stiller en række goder, som er integreret i ansættelsesforholdet, til rådighed for dig. Disse goder har fokus på at øge trivsel og tryghed i ansættelsen.
  • Du skal have mulighed for selv at sammensætte en del af lønpakken i bruttolønsordningen. Udbuddet af personalegoder i bruttolønsordningen udvikles konstant i forhold til, hvad der efterspørges fra medarbejderne, og hvad der er muligt jf. skattelovgivningen.
Pension og forsikringer

Pension og forsikringer

I BDO er du omfattet af BDO’s pensionsordning og forsikringer fra ansættelsesdatoen. Vores forsikringsordninger rummer dog mulighed for individuelle valgmuligheder, således at den enkelte i stor udstrækning selv kan sammensætte sin forsikringspakke.

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø skabes ikke af ord, men af vores handlinger.

I BDO er vi stolte af, at vores medarbejderes arbejdsglæde er i top år efter år. Dette fremgår af de årlige målinger af medarbejdertilfredsheden i BDO.

I målingen vurderer vores medarbejdere blandt andet samarbejdet samt mulighederne for faglig og personlig udvikling. Resultaterne taler for sig selv, når vi ser, at medarbejdertilfredsheden og -engagementet hos os er på niveau med de bedste resultater i gruppen for mellemstore virksomheder.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Vi har derudover et velfungerende Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SAMU), hvor ledelse og medarbejdere har fokus på de områder, som er med til at gøre BDO til en arbejdsplads med høj arbejdsglæde. Udover SAMU har vi arbejdsmiljøgrupper, hvis formål er, i samarbejde med ledelsen, at planlægge og koordinere indsatsen om fysisk og psykisk arbejdsmiljø i BDO.
Trivslen i fokus

Trivslen i fokus

Vi er opmærksomme på hinanden i hverdagen, og hvis en medarbejder rammes af en personlig krise, tager vi som kolleger, ledelse og virksomhed vores ansvar alvorligt, så medarbejderen oplever arbejdspladsen som et godt og trygt holdepunkt undervejs i krisen. Vi understøtter i videst muligt omfang medarbejderens behov i særligt svære situationer fx ønsker om orlov, nedsat tid eller andet.

Social ansvarlighed

Det er ikke kun internt i BDO, at vi tager ansvar. Det ligger os meget på sinde at integrere sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Vi involverer derfor vores interessenter lokalt, nationalt og globalt.

Vores sociale ansvarlighed udspringer af vores DNA:

  • Vi tilstræber ansvarlighed i alle vores aktiviteter.
  • Vi sætter mål for medarbejdernes faglige uddannelse.
  • Vi arbejder proaktivt på at sikre et godt arbejdsklima.
  • Vi udviser troværdighed.
  • Ledelsesstilen i BDO understøtter en tillidsfuld og udviklende atmosfære, hvor der er plads til individualitet.

Top-in-class i arbejdsglæde og trivsel

I BDO tager vi temperaturen på arbejdsglæden, så vi opnår indsigt i, hvordan medarbejderne trives, og hvor glade de er for deres arbejde. Til vores temperaturmåling bruger vi markedets største og mest valide medarbejderundersøgelse.

Arbejdsglæden og medarbejderengagementet er stigende

Arbejdsglæden og medarbejderengagementet er stigende

I lighed med de seneste år har vi i 2023 gennemført vores årlige Temperaturmåling, hvor vi måler medarbejderengagementet i BDO ved hjælp af den velkendte Net Promoter Score-metode. Årets måling viser en score på 71. Et særdeles tilfredsstillende resultat, som vi er meget stolte af. Scoren er opgjort på baggrund af medarbejdernes svar på spørgsmål om loyalitet, tilfredshed og lyst til at anbefale BDO ud fra en skala fra 0 til 10 med 10 som det bedste. Svar på 7-8 bortfalder. Procentandelen af svarene fra 0 til 6 fratrækkes procentandelen af svarene fra 9-10. Scoren kan således variere fra -100 til 100. Svarprocenten i årets Temperaturmåling landede på rekordhøje 95 procent. Det høje niveau og fremgangen i medarbejderengagementet er en indikator for, at vi som virksomhed er lykkedes med skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vores medarbejdere generelt set trives.

Tværfaglighed - sammen er vi stærkere

I BDO er vi drevet af ambitionen om at skabe værdi både for vores kunder og vores medarbejdere. Vi ved, at nøglen til succes er indlevelse samt udnyttelse af det fulde potentiale både i teams og hos den enkelte medarbejder.

I BDO løser vi ikke kun traditionelle revisionsopgaver, men har stor mangfoldighed i såvel jobprofiler som opgaver. Derfor har vi udover revisionsuddannede også ansat medarbejdere med meget forskellig baggrund så som ingeniører, jurister, socialrådgivere, datamatikere, sygeplejersker og statsvidenskabelige kandidater m.m.

Vi udnytter fagligheden på tværs af BDO både nationalt og internationalt ud fra devisen om, at gode relationer skaber gode løsninger.


Viden, vilje og motivation, der gør en forskel 

Medarbejderne er BDO’s vigtigste ressource. Det er deres viden, vilje og motivation, der gør en forskel i mødet hos kunden. Derfor er det vigtigt for BDO, kunderne og ikke mindst medarbejderen selv, at han/hun opnår succes. 

Vi har et fælles ansvar for at skabe både resultater og trivsel i dagligdagen, og vi arbejder sammen for at sikre, at motivationen og evnerne til at skabe succes er til stede og kontinuerligt udbygges. Det kræver en god dialog, hvor forventningerne afstemmes.

 

VIA Dialog - fokus på udvikling og ambitioner

Vilje - Indlevelse - Ambitioner

I BDO har vi udviklet et helt unikt koncept, VIA Dialog, som vi benytter i stedet for den
traditionelle MUS-samtale. VIA Dialog er en formel og dokumenteret samtale, som forberedes og drøftes med grundig gennemgang af fem nøglespørgsmål.

Forkortelsen VIA står for Vilje – Indlevelse – Ambitioner. Tre helt centrale værdier i BDO.

Formålet er at sikre fælles fokus på medarbejderens mål, personlige udvikling, faglige udvikling, trivsel
og samarbejde, så vi også i fremtiden vil ligge i toppen af branchen med de dygtigste og mest tilfredse
medarbejdere. Det er vigtigt for os, at udviklingsplanen og samtalerne benyttes fremsynet for at sikre,
at der er overensstemmelse mellem jobets indhold/udvikling og opgaver/udvikling.

Gennem VIA Dialog og vores Temperaturmåling får vi således vished for, at indsatserne for høj medarbejdertrivsel
virker.