Vigtigt at huske ved betaling af frivillig acontoskat

15 oktober 2014

Fristen for betaling af frivillig acontoskat nærmer sig, og det er derfor vigtigt at huske, at man skal indberette til SKAT, hvad der vil blive betalt i frivillig acontoskat, inden man indbetaler beløbet. Ellers vil beløbet blive udbetalt automatisk til virksomheden igen, og der vil ikke være mulighed for at reparere herpå, hvis man overskrider fristen.

Det vil som udgangspunkt kunne betale sig at betale frivillig acontoskat, hvis selskabet forventer en restskat (de ordinære acontoskatter dækker ikke den fulde skattebetaling for året), og selskabets lånerente samtidig er lavere end den rente, som SKAT kræver for restskatten.

Frivillig acontoskat skal betales senest den 20. marts og den 20. november i indkomståret.

Indberetning før indbetaling

Den nye procedure med indberetning før indbetaling skyldes SKATs nye system med en Skat-tekonto. Virksomheden skal først indberette det beløb, man ønsker at betale i frivillig acontoskat til SKAT via TastSelv Erhverv, da SKAT ellers ikke vil vide, hvad indbetalingen på Skattekontoen vedrører.

Er der ikke et krav, der forfalder inden for 5 dage efter indbetalingen (fordi man ikke har indberettet et beløb til frivillig acontoskat, og der dermed ikke er opstået et krav), vil det indbetalte beløb (acontoskatten) blive udbetalt igen, og SKAT vil ikke anse betalingen for sket.

Da den frivillige acontoskat skal være betalt rettidigt for at være anset for gældende, vil der ikke være mulighed for at reparere på en manglende indberetning, der har medført, at beløbet er blevet udbetalt, hvis ikke man når at indberette og indbetale på ny inden den 20. marts/november.

Skattekontoens FIFO-princip

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på Skattekontoens FIFO-princip. Er der krav, der forfalder inden den indberettede frivillige acontoskat, vil disse krav blive dækket først, og den frivillige acontoskat vil således ikke blive anset for betalt for andet, end hvad der var dækning for på kontoen. Virksomheden vil heller ikke efter fristen for indbetaling af frivillig acontoskat kunne indbetale den manglende del af det indberettede beløb.

Eksempel: Indberetter virksomheden, at man ønsker at betale 1 mio. kr. i frivillig acontoskat, men hvor et andet krav på 500.000 kr. forfalder før den frivillige acontoskat, vil virksomheden alene blive anset for at have indbetalt 500.000 kr. i frivillig acontoskat, såfremt man ikke inden fristen bliver opmærksom på det manglende beløb på 500.000 kr. og får dette indbetalt.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at indberetningen af den frivillige acontoskat og/eller nedsættelsen af den ordinære rate, der er foretaget via TastSelv Erhverv, først kan ses på Skattekontoen dagen efter, at indberetningen er gennemført. Derfor bør man som ud-gangspunkt vente med at indbetale den frivillige acontoskat, indtil man kan se beløbet registreret på Skattekontoen.

Læs mere om frivillig acontoskat og indberetning på skat.dk