Snart slut med skattefradrag for privates konkurstab

06 april 2016

SKAT ændrer praksis og mener ikke længere, at der er hjemmel til at indrømme fradrag til private, der lider tab på tilgodehavender, når en virksomhed går konkurs. Datoen fra praksisændringen er ikke fastlagt.

Da flyselskabet Cimber Sterling i 2012 gik konkurs, udsendte skatteministeriet meget hurtigt og ganske usædvanligt en meddelelse om, at de berørte flypassagerer kunne fratrække tabet ved deres indkomstopgørelse, hvis tabet oversteg 2.000 kr.

Den glædelige meddelelse kom givetvis som en stor overraskelse for de fleste, idet næppe mange var klar over, at den slags konkurstab kunne være fradragsberettigede for privatpersoner.

For skatterådgivere var meddelelsen imidlertid ikke helt overraskende. Tilbage i 2010 var kursgevinstloven nemlig blevet ændret derhen, at private helt generelt blev gjort skattepligtige af kursgevinster og fik fradrag for kurstab på fordringer (tilgodehavender), hvis gevinsten eller tabet overstiger en bundgrænse på 2.000 kr.

Og i slutningen af 2011 havde SKAT offentliggjort en afgørelse, hvor en privatperson fik bekræftet, at han havde fradrag for et tab på et pengebeløb, som han havde forudbetalt til en privat skole, der desværre var gået konkurs. Denne afgørelse har efterfølgende været nævnt i SKATs egen juridiske vejledning som et eksempel på gældende ret.

Nu har SKAT imidlertid skiftet mening. I to netop offentliggjorte afgørelser argumenterer SKAT sig frem til, at der ikke er hjemmel til den hidtidige praksis. På baggrund af nogle nyere domme mener SKAT, at visse økonomiske krav, der knytter sig til privatsfæren, slet ikke er omfattet af kursgevinstloven, og at tab herpå skal anses for ikke- fradragsberettigede formuetab. I begge de to konkrete sager accepterer SKAT dog, at de berørte er berettiget til fradrag, fordi praksis hidtil har tilsagt dette.

I forlængelse af de to afgørelser har SKAT imidlertid skyndsomst udsendt et udkast til et såkaldt styresignal, hvori de varsler en ændring af praksis med fremtidig virkning. Det fremgår ikke, hvornår denne skal træde i kraft, men 1. maj 2016 er nok et godt bud.

Den nye praksis skal ifølge styresignalet alene gælde for to typer af tab. Dels for dem, der relaterer sig til forudbetalinger for levering af private ydelser. Dels for tab ved erstatning for svie og smerte.

Dermed vil der også fremover være fradrag for private, der lider tab ved pengeudlån, herunder på regresfordringer opstået som følge af kaution. Private, der låner penge ud til en ikke-nærtstående iværksætter, vil således have fradrag for tabet, hvis denne ikke kan betale tilbage.