Snart sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

11 marts 2015

I forbindelse med skærpelsen af reglerne i virksomhedsskatteloven sidste år blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015. 

Ved lovændringen bortfaldt muligheden for at foretage opsparing af overskud med virkning fra den 11. juni 2014 i de tilfælde, hvor indskudskontoen er negativ og/eller der forud for denne dato er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne overstiger et beløb på 500.000 kr.

For selvstændige med negativ indskudskonto blev der i denne forbindelse givet mulighed for, at de – med henblik på hel eller delvis udligning af den negative saldo - ekstraordinært kan ændre selvangivelsen for 2013 på følgende punkter:

  • Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud fx i form af udtagelse (overførsel) af gæld fra virksomhedsordningen til privatøkonomien.
  • Overførsel (indskud) af indeståender på mellemregningskontoen til indskuds-kontoen.
  • Overførsel (indskud) af hensættelser til senere hævning til indskudskontoen.

Ændringerne kan meddeles til SKAT via TastSelv eller via raadgivermail@skat.dk.