Slut med at bruge SKAT som bank

06 maj 2015

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, hvorefter der skal indføres nye rentesatser for selskabers restskatter og overskydende skatter, ligesom der lægges loft over virksomheders indestående på deres skattekonto.

Rentefaldet på pengemarkederne og den deraf følgende indførsel af negative renter på visse indlånskonti har pludselig gjort det interessant for en del virksomheder at øge deres indbetalinger til SKAT, fordi overskydende skat efter de gældende regler forrentes bedre end indeståender i banken.

Regeringen ønsker imidlertid ikke, at virksomhederne skal bruge statskassen som bank. Skatteministeren har derfor fremsat et hasteforslag, der skal ændre reglerne på følgende måde:

For det første ændres reglerne for fastsættelse af rentesatserne for selskabers restskat og overskydende skat således, at satserne i højere grad kommer til at svare til pengeinstitutternes satser.

For det andet får selskaber mulighed for at indbetale frivillig acontoskat helt frem til den 1. februar året efter indkomståret, hvilket vil give dem bedre muligheder for at tilpasse deres acontoskat til deres endelige indkomstskat.

For det tredje ændres reglerne for indeståender på skattekontoen, der gælder for såvel personligt erhvervsdrivende som for selskaber, fonde og foreninger, derhen, at de første 5.000 kr. ikke forrentes, ligesom der indføres et loft, hvorefter der højst kan stå 200.000 kr. på kontoen ud over de beløb, der skal betales. For virksomheder, der i dag har valgt en udbetalingsgrænse over dette beløb, vil SKAT den 12. juni 2015, hvor reglerne træder i kraft, nedsætte grænsen til det nye maksimum.

For at sikre, at stramningerne ikke får tilbagevirkende kraft, lægges der op til en række overgangsregler.

Godskrivningen på 0,3 % til frivillige acontoindbetalinger foretaget senest den 15. marts 2015 fastholdes således uændret. Tillægget til frivillige indbetalinger frem til den 20. november 2015 forventes at ville udgøre omkring 0 %, men bliver først offentliggjort midt i december måned.

Selskaber, der allerede har indbetalt frivillig acontoskat, kan få denne tilbagebetalt uden risiko for at skulle betale negativ rente, hvis de søger SKAT om tilbagebetaling senest den 1. august 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.