Skattefradrag ved istandsættelse af forældrelejligheder

24 august 2016

Det kan ofte betale sig at planlægge istandsættelsen af den nyerhvervede forældrelejlighed. Skattemæssigt gælder der nemlig særlige regler for fradrag for sådanne udgifter i de første 3 år.

Forældre, der køber en lejlighed til deres barn, får i skattemæssigt henseende automatisk status som erhvervsdrivende ejendomsudlejere. Det betyder, at de skal betale skat af overskuddet ved udlejningen.

Ved opgørelsen af overskuddet kan der foretages fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lejligheden. Derimod kan udgifter til forbedring ikke fratrækkes. Afgrænsningen mellem vedligeholdelse og forbedring er svær. Derfor gælder der en særlig regel i de første tre år efter købet. I denne periode kan udgifter til istandsættelse fratrækkes, hvis blot udgifterne ikke overstiger 25 % af årshuslejen eksklusive varmebidrag.

Hvis der ikke afholdes udgifter svarende til det maksimale fradrag, kan den uudnyttede del af fradraget overføres til det efterfølgende år. Hvis de faktiske udgifter derimod overstiger det maksimale fradrag, er det ikke muligt at overføre den overskydende del til næste år. Det er derfor ofte en fordel at fordele istandsættelsesarbejderne over flere år.

I vores Viden-Om serie har vi udgivet en særskilt artikel om de skattemæssige konsekvenser ved køb af forældrelejligheder. Der kan du læse mere om emnet.