Skat på smartphones mv.

01 juni 2016

Næsten 500.000 danskere betaler skat af fri telefon, som formentlig er det mest udbredte personalegode. Og i næsten 36.000 husstande har både mand og kone fri telefon og nyder derfor godt af den særlige ægtefællerabat.

I 2012 blev den stærkt omdiskuterede multimedieskat erstattet af den gammelkendte skat på fri telefon. Altså en beskatning af det gode, der består i at kunne bruge en arbejdsgiverbetalt telefon/smartphone til private formål.

Dengang anslog Skatteministeriet, at beskatningen ville ramme 130.000 lønmodtagere og indbringe et beskedent provenu på 50 mio. kr. Det faktiske provenu har imidlertid vist sig at være mere end 10 gange større og ligger konstant på over 500 mio. kr.

Beskatningens omfang kan illustreres med følgende tal fra SKAT:

 

Indkomståret 2013

Indkomståret 2014

Antal lønmodtagere med fri telefon

468.263

464.845

Antal selvstændige med fri telefon

28.488

29.631

Antal personer med ægtefællerabat

71.995

72.957

Antal virksomheder, der indberetter fri telefon

53.350

54.184

Selvom det samlede antal personer med fri telefon er svagt faldende, er det beskattede beløb steget, fordi satsen er forhøjet. Antallet af husstande, hvor både mand og kone har fri telefon er svagt stigende. Det samme gælder antallet af virksomheder, der indberetter fri telefon for en eller flere medarbejdere. Tallene for 2015 foreligger først til efteråret.

Det siger reglerne
Pligten til at betale skat af fri telefon gælder i de tilfælde, hvor en arbejdsgiverbetalt telefon også bruges til privat telefoni.

Det udløser ikke beskatning, hvis en arbejdsmobiltelefon bruges til enkelte private opkald i arbejdstiden, men tages telefonen med hjem, kan brugeren kun undgå beskatning af fri telefon, hvis han eller hun underskriver en tro og love erklæring om, at telefonen ikke bruges til private formål, og arbejdsgiveren udfører en vis mindre kontrol med, at dette ikke sker.

Fri telefon beskattes i 2016 med et beløb på 2.700 kr. Beløbet er A-indkomst. Det betyder, at arbejdsgiveren skal indeholde kildeskat af et beløb på 225 kr. pr. måned. Satsen på de 2.700 kr. gælder også, hvis arbejdsgiveren af arbejdsmæssige årsager betaler for flere telefoner, herunder for en fastnettelefon, og tillige dækker en eventuel arbejdsgiverbetalt internetforbindelse til medarbejderens bopæl. Sidstnævnte er kun relevant i de tilfælde, hvor der via internetforbindelsen ikke er adgang til arbejdsgiverens netværk. Er dette tilfældet, er godet nemlig skattefrit under alle omstændigheder.

For ægtepar, hvor begge ægtefæller har fri telefon, nedsættes den skattepligtige værdi med 25 % hos begge, hvis de er samlevende ved årets udgang. Rabatten beregnes automatisk.

Arbejdsgiverens fradragsret
Skattemæssigt har arbejdsgiveren fuldt fradrag for udgifter til telefoner og internetforbindelser. Momsmæssigt vil der ofte kun være begrænset fradragsret. Se i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2015, nr. 21.