Selskabsskat i 2016

24 februar 2016

Selskabsskatteprocenten nedsættes med virkning for indkomståret 2016 til 22,0 % mod 23,5 % for indkomståret 2015. Første rate af acontoskatten for 2016 skal senest betales mandag den 21. marts 2016.

Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten er en konsekvens af en politisk vækstpakke, der blev vedtaget i foråret 2013. Heri indgik en plan for en gradvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25,0 % til 22,0 %. Dette mål er nu nået.

Som acontoskat for 2016 opkræves selskaber et beløb svarende til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. Beløbet opkræves i to rater, hvoraf den første skal betales senest mandag den 21. marts 2016, mens den anden halvdel skal betales senest mandag den 21. november 2016.

Den måde, hvorpå acontoskatten beregnes, betyder, at der for mange selskaber er en betydelig risiko for, at de får restskat. For at imødegå dette – og dermed undgå et restskattetillæg – har selskaberne mulighed for at foretage frivillige indbetalinger af acontoskat.

Frivillig indbetaling kan ske på tre forskellige tidspunkter. Enten sammen med de ordinære rater den 21. marts og den 21. november 2016 eller den 1. februar 2017.

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af selskabets lånerente, alternativt hvilken rente selskabet får på sin indlånskonto. Frivillig indbetaling i marts vil efter vores vurdering kun være interessant for selskaber, der betaler negativ rente af et indestående.

Langt de fleste selskaber vil formentlig vente med en eventuel frivillig indbetaling til næste år. Til den tid vil de nemlig have et mere præcist billede af deres indtjening i 2016, ligesom de forskellige rentesatser i selskabsskatteloven for 2016 da vil være kendt. De fastsættes nemlig først til december.

Det vil sjældent kunne betale sig at foretage for store frivillige indbetalinger, hvis dette sker i den hensigt at søge om tilbagebetaling af det for meget indbetalte, før årsopgørelsen for 2016 udsendes i november 2017. I så fald skal der nemlig med det nuværende renteniveau betales negativ rente til statskassen af beløbet.

De selskaber, hvor den ordinære acontoskat er for høj i forhold til forventningerne til årets indkomst, kan via TastSelv selv nedsætte raten. Det skal ske senest den 21. marts.

Du kan læse mere om reglerne for acontoskat for selskaber i en særskilt artikel herom i vores Viden-Om-serie.