Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Regeringens lovkatalog 2014/15

08 oktober 2014

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. På skatteområdet er der ingen overraskelser.

Alle de af skatteministeren varslede lovforslag har nemlig været kendte i kortere eller længere tid, og de fleste har allerede været i høring. De væsentligste af forslagene er:

 • Regeringen vil forhøje loftet over fradrag for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det skal ske med virkning for indkomståret 2015.
 • Med virkning fra 2015 vil adgangen til fradrag for moms af udgifter til hotelovernatninger i Danmark blive hævet fra 75 % til 100 %.
 • Også fra 2015 bliver det muligt at overdrage en virksomhed til en fond med skattemæssig succession.
 • Registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler afskaffes. Til gengæld afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner også, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af sådanne.
 • Beskatningen af selskabers udbytter af porteføljeaktier vil fra 2015 blive lempet derved, at kun 70 % af udbyttet skal medregnes ved indkomstopgørelsen.
 • Kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan få et forhøjet befordringsfradrag, udvides fra 2015 fra 16 til 25 kommuner. Vi omtalte allerede forslaget i Depechen 2014, nr. 17.
 • Flere udlændinge vil fra næste år kunne blive omfattet af den særlige forskerskatteordning, fordi kravet til størrelsen af månedslønnen nedsættes med 10.000 kr. til 60.600 kr.
 • Forsyningssikkerhedsafgiften tilbagerulles fra den 1. januar 2015. Til finansiering heraf forhøjes bundskatten og det skrå skatteloft, jf. vores omtale heraf i Depechen 2014, nr. 19. Der gennemføres også en lempelse af PSO for el, men kun for erhvervslivet.
 • Muligheden for – mod en reduktion af afgiften fra 40 % til 37,3 % - at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparinger forlænges til udgangen af 2015. 
 • Personer over 60 år får mulighed for at hæve deres indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond med en rabat på 2,5 %-point på afgiften.
 • Der vil blive fremsat lovforslag om indførelse af særlige medarbejderinvesteringsselskaber. Hovedsigtet er at friholde lønmodtagere for beskatning af den løn de investerer i deres arbejdsplads. Vi omtalte allerede udkastet til lovforslag i Depechen 2014, nr. 15.
 • Regeringen vil pålægge selvstændigt erhvervsdrivende at afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig og tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.
 • Tonnageskatteordningen vil blive udvidet til også at omfatte en række specialskibe. Lovforslaget forventes fremsat i slutningen af december måned.
 • Ekspertudvalgets rapport om et nyt ejendomsvurderingssystem vil blive fulgt op med ny lovgivning. Forslaget fremsættes i november måned.

Lovkataloget er ikke udtømmende, men kun en oplistning af de lovgivningsmæssige initiativer, der med sikkerhed kan forventes. Ligesom i tidligere år vil skatteministeren såvel som andre ministre utvivlsomt også fremsætte lovforslag, som ikke er medtaget i kataloget.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.