Regeringens lovkatalog 2014/15

08 oktober 2014

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovkatalog. Det vil sige en oversigt over de lovforslag, som forventes fremsat i denne samling. På skatteområdet er der ingen overraskelser.

Alle de af skatteministeren varslede lovforslag har nemlig været kendte i kortere eller længere tid, og de fleste har allerede været i høring. De væsentligste af forslagene er:

 • Regeringen vil forhøje loftet over fradrag for fagforeningskontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. Det skal ske med virkning for indkomståret 2015.
 • Med virkning fra 2015 vil adgangen til fradrag for moms af udgifter til hotelovernatninger i Danmark blive hævet fra 75 % til 100 %.
 • Også fra 2015 bliver det muligt at overdrage en virksomhed til en fond med skattemæssig succession.
 • Registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler afskaffes. Til gengæld afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner også, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af sådanne.
 • Beskatningen af selskabers udbytter af porteføljeaktier vil fra 2015 blive lempet derved, at kun 70 % af udbyttet skal medregnes ved indkomstopgørelsen.
 • Kredsen af yderkommuner, hvor pendlere kan få et forhøjet befordringsfradrag, udvides fra 2015 fra 16 til 25 kommuner. Vi omtalte allerede forslaget i Depechen 2014, nr. 17.
 • Flere udlændinge vil fra næste år kunne blive omfattet af den særlige forskerskatteordning, fordi kravet til størrelsen af månedslønnen nedsættes med 10.000 kr. til 60.600 kr.
 • Forsyningssikkerhedsafgiften tilbagerulles fra den 1. januar 2015. Til finansiering heraf forhøjes bundskatten og det skrå skatteloft, jf. vores omtale heraf i Depechen 2014, nr. 19. Der gennemføres også en lempelse af PSO for el, men kun for erhvervslivet.
 • Muligheden for – mod en reduktion af afgiften fra 40 % til 37,3 % - at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparinger forlænges til udgangen af 2015. 
 • Personer over 60 år får mulighed for at hæve deres indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond med en rabat på 2,5 %-point på afgiften.
 • Der vil blive fremsat lovforslag om indførelse af særlige medarbejderinvesteringsselskaber. Hovedsigtet er at friholde lønmodtagere for beskatning af den løn de investerer i deres arbejdsplads. Vi omtalte allerede udkastet til lovforslag i Depechen 2014, nr. 15.
 • Regeringen vil pålægge selvstændigt erhvervsdrivende at afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig og tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen.
 • Tonnageskatteordningen vil blive udvidet til også at omfatte en række specialskibe. Lovforslaget forventes fremsat i slutningen af december måned.
 • Ekspertudvalgets rapport om et nyt ejendomsvurderingssystem vil blive fulgt op med ny lovgivning. Forslaget fremsættes i november måned.

Lovkataloget er ikke udtømmende, men kun en oplistning af de lovgivningsmæssige initiativer, der med sikkerhed kan forventes. Ligesom i tidligere år vil skatteministeren såvel som andre ministre utvivlsomt også fremsætte lovforslag, som ikke er medtaget i kataloget.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.