Rabat på afgiften på LD-midler

19 november 2014

Ovenpå successen med tilbud om rabat på afgiften ved konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparinger vil regeringen nu også give rabat på afgiften ved udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Knap 730.000 danskere har hver især et indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond på omkring 123.000 kr. Pengene stammer fra indefrosne dyrtidsportioner og blev i sin tid godskrevet personer, der var på arbejdsmarkedet i årene 1977-79.

Det opsparede beløb udbetales som en engangssum, når medlemmet fylder 60 år, men kan også udbetales på et tidligere tidspunkt, hvis medlemmet dør eller bliver tilkendt pension inden da.

Efter de gældende regler skal der ved udbetaling betales en afgift på 25 % af de oprindelige indbetalinger og af værditilvækst frem til udgangen af 1979 og 40 % af resten af opsparingen. Den gennemsnitlige afgiftsprocent udgør ca. 39,5.

Ifølge det af skatteministeren fremsatte lovforslag sænkes begge afgiftssatser med 2,5 procentpoint for følgende medlemmer:

  • Medlemmer, der den 31. marts 2015 er fyldt 60 år, eller som på samme dato af andre årsager er blevet berettiget til at få udbetalt sine LD-midler, og som anmoder om udbetaling i perioden 1. april – 31. december 2015.
  • Medlemmer, der den 1. april 2015 eller senere fylder 60 år, eller som fra dette tidspunkt i øvrigt bliver berettiget til udbetaling, hvis de anmoder om udbetaling senest ét år efter, at betingelserne for udbetaling er opfyldt.

Det er ikke en betingelse for at opnå rabatten, at pengene rent faktisk udbetales fra LD. Rabatten gives også til dem, der betaler afgiften nu, men lader restbeløbet stå i LD og først får det udbetalt på et senere tidspunkt.

LD sikrer af egen drift, at alle de berettigede medlemmer får rabatten. Medlemmerne skal dermed ikke selv foretage sig noget. Dog skal medlemmer, der allerede opfylder betingelserne for udbetaling, undlade at anmode herom. Kun medlemmer, der vil flytte opsparingen til en ratepension eller en livrente kan have fordel af at fravælge skatterabatten.

Lovforslaget rummer også en bestemmelse om, at den midlertidige ordning med omlægning af kapitalpensioner til aldersopsparing med rabat på afgiften forlænges til udgangen af 2015.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.