Opskriften på et momsfrit salg af en ejendom

02 november 2016

Skatterådet har i 2 afgørelser – men med to forskellige begrundelser - bekræftet, at en ejendom under visse omstændigheder kan sælges uden moms, også selvom den tidligere har indgået i en momspligtig virksomhed.

Siden 1. januar 2011 har der skullet betales moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Men selvom reglerne snart har seks år på bagen, så hersker der på mange områder stadig stor usikkerhed om disses rækkevidde. Fordi momspligten ikke gælder ubetinget.

Et af de områder, hvor der ofte opstår tvivl, er i forhold til landbrugsjord (ejendomme), som engang har indgået i en momspligtig virksomhed, men som senere er overgået til momsfri udlejning eller bortforpagtning, og som nu står foran at skulle sælges med henblik på udstykning.

Skatterådet har med få måneders mellemrum afgjort 2 sager, hvor rådet har bekræftet, at jorden fra tidligere landbrugsejendomme kunne sælges momsfrit. Men svarene er givet med to forskellige begrundelser. Den seneste afgørelse er mest interessant. Den kan tilmed også være relevant for ejere af andre typer ejendomme.

Først en afgørelse i øst
Den første sag handlede om en landmand, som tilbage i 2003 – efter selv at have drevet sin ejendom i mere end 30 år – bortforpagtede jorden momsfrit og lod sig afmelde fra moms. Nu var jorden inddraget under byzone og stod for at skulle sælges til kommunen.

I sin afgørelse bekræftede Skatterådet, at salget kunne ske momsfrit. Det skete med den begrundelse, at jorden alene havde været anvendt til momsfri udlejning, efter at arealet havde skiftet zonestatus.

Så en afgørelse i vest
Omstændighederne i en netop offentliggjort afgørelse var næsten de samme. Her var der tale om en ejendom, som i mange år havde været anvendt til gartneri, men som i de senere år havde været bortforpagtet. I det seneste år momsfrit efter at ejeren havde afmeldt en frivillig momsregistrering.

Også i denne sag bekræftede Skatterådet, at jorden kunne sælges momsfrit. Men her skete det med den begrundelse, at ejendommen inden salget var endeligt udtaget til et momsfrit formål.

En afgørelse med perspektiver
Problemstillingen i de 2 sager var dybest set den samme. Derfor kan det også undre, at Skatterådet har afgjort sagerne med to forskellige begrundelser. Efter vores opfattelse burde den første sag være afgjort med den samme begrundelse som i den anden.

Og netop den seneste afgørelse synes at give nogle interessante muligheder for, at ikke blot ejere af landbrugsejendomme, men også ejere af andre typer af ejendomme, nu mere generelt kan lave en egentlig strategi for et momsfrit salg af fx jord til udstykning. Dette kan nemlig, som i den sidst omtalte afgørelse, ske, hvis ejendommen forinden er udtaget til et momsfrit formål.

En håndværksvirksomhed, som har en oplagsplads i byzone, og som har fået tilbud om at sælge grunden til en developer, kan således efter vores vurdering sælge grunden momsfrit, hvis den forinden er udtaget til et momsfrit formål. Reglerne er dog så komplicerede, at det ofte vil være en god idé at tage SKAT i ed forud for en sådan udtagning.