Moms af telefonregninger

21 oktober 2015

Hvis medarbejderne beskattes af ”fri telefon” af de mobiltelefoner, som arbejdsgiveren har givet dem, kan arbejdsgiveren ikke opnå fuldt momsfradrag af telefonregningerne. Fradraget fastsættes skønsmæssigt.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor arbejdsgivere i deres momsregnskab foretager fradrag for den fulde moms af alle telefonregninger. Også af telefoner som medarbejderne betaler skat af efter reglerne om ”fri telefon”. Dette er imidlertid ikke muligt.

Hvis medarbejderne beskattes af deres telefoner, er det nemlig, fordi telefonerne ikke kun anvendes til arbejdsmæssige formål, men også til private. Og i så fald kan kun den erhvervsmæssige andel af momsen fradrages. Denne andel må fastsættes efter et skøn, og det er arbejdsgiveren selv, der skal udøve dette.

Der er intet til hinder for, at fradragsprocenten kan fastsættes til fx 95. Det afgørende er, at der kan redegøres for, hvordan man er nået frem til dette tal. I de tilfælde, hvor der er foretaget fuldt momsfradrag, overlades skønsudøvelsen i princippet til SKAT, og det er sjældent en fordel.

I BDO har en stor del af vores knap 1.100 medarbejdere fri telefon. Til brug for fastsættelsen af fradragsprocenten for købsprisen og for telefoniregningerne har vi inddelt medarbejderne i forskellige grupper og skønnet over, hvor meget medarbejderne i de enkelte grupper bruger deres mobiltelefoner til henholdsvis arbejdsmæssig og privat telefoni. Og ud fra en opgørelse af, hvor mange medarbejdere, der indgår i hver gruppe, har vi herefter fastsat en fælles fradragsprocent.

For arbejdsmobiltelefoner, der tages med hjem, er det ikke tilstrækkeligt, for at undgå beskatning af ”fri telefon”, at medarbejderen underskriver en tro og love-erklæring om, at telefonen næsten udelukkende anvendes til arbejdsmæssige formål. Arbejdsgiveren skal også jævnligt kontrollere telefonregningerne til sikring af, at dette er tilfældet.