Artikel:

Ny ferielov på vej med væsentlige ændringer

29 november 2017

Michael Meldgaard , Director, HR Business Partnering & Legal |

Den 31. oktober 2017 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om indførelse af en ny ferielov. Den nye ferielov vil indføre begrebet ”samtidighedsferie”, ændre ferieåret og samtidig indføre en overgangsordning. Der er tale om væsentlige ændringer, som over en lang årrække vil kunne få indflydelse på den enkelte arbejdsgivers likviditet, og som også vil ændre på håndteringen af feriepenge i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Lovforslaget om den nye ferielov forventes fremsat og vedtaget inden årsskiftet, og den nye ferielov vil træde i kraft pr. 1. september 2020. Selvom der er længe til, vil ændringen dog allerede fra 1. januar 2019 få betydning for optjeningen af ferie. Samtidig er der flere administrative systemer og interne politikker, som arbejdsgiverne skal forholde sig til inden lovens ikrafttrædelse.

Hvorfor skal det nuværende system ændres?

Den store periodeforskydning mellem optjening af ferie (kalenderåret) og afvikling af ferie (efterfølgende 1. maj - 30. april) er i strid med EU-retten. Problemet gælder særligt for nye på arbejdsmarkedet, som i det danske system skal vente op til 16 måneder, fra de ansættes, til de har mulighed for at holde betalt ferie.

Ændring af ferieåret og indførelse af samtidighedsferie

Fra 1. september 2020 lægges ferieåret om, så det løber fra 1. september – 31. august.

Der indføres på samme tidspunkt samtidighedsferie, hvor man løbende optjener og afvikler ferie i samme periode. I perioden 1. september – 31. august vil man således som udgangspunkt både optjene og afvikle 25 betalte feriedage. Man har dog besluttet at lave en ferieafholdelsesperiode, som løber fra 1. september til 31. december året efter (altså 16 måneder).

Der ændres ikke på, at man optjener 5 ugers ferie pr. år, og der ændres heller ikke på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse.

Der kommer derimod en række andre markante ændringer ud over selve omlægningen af ferieåret og overgangen til samtidighedsferie, herunder månedlig afregning af feriegodtgørelse til Feriekonto, automatisk udbetaling af 5. ferieuge, hvis den ikke afholdes eller aftales overført, mulighed for at bruge ferie på forskud efter aftale, ændrede regler for udbetaling af ferietillæg mv.

Overgangsordning

Ved overgangen til samtidighedsferie vil alle lønmodtagere, der allerede er på arbejdsmarkedet, både have ferie efter det nuværende system og samtidig løbende optjene 5 ugers ferie efter det nye system. Det har derfor været nødvendigt at finde en overgangsordning, som ikke skaber en dobbeltbetaling eller udløser 10 ugers ferie i år 1.

Løsningen er blevet, at ferie optjent i de sidste 12 måneder før lovens ikrafttrædelse, dvs. i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, skal indefryses i en særlig fond. Pengene vil herefter skulle udbetales til hver enkelt medarbejder, efterhånden som hver enkelt forlader arbejdsmarkedet – typisk ved pensionering.

Arbejdsgiveren kan ikke vælge at udbetale pengene til medarbejderen og kan heller ikke lade medarbejderen holde dobbeltferie i år 1. Pengene skal indefryses i fonden.

Overgangsordningen vil vare op til 60 år, alt efter hvor unge medarbejdere man har ansat i ”indefrysningsperioden”.

Arbejdsgivere kan vælge at indbetale skyldige saldi til fonden. For medarbejdere, som er ansat med løn under ferie, kan man i stedet vælge at indberette saldiene og først foretage effektiv indbetaling, når fonden udbetaler ved pensionering. Skyldige saldi vil selvsagt skulle forrentes løbende.

Betydning for arbejdsgivere

Den nye ferielov vil give anledning til, at man som arbejdsgiver skal forholde sig til en række nye forhold, herunder fx vedrørende:

  • Opgørelse af saldi, som skal indbetales eller indberettes til fonden
  • Valg mellem indbetaling eller indberetning til fonden
  • Betydning for regnskabsaflæggelsen - i forhold til feriepengeforpligtelser
  • Ændring/oprettelse af politikker for ferieafholdelse og feriefridage
  • Evt. ændring af ansættelseskontrakter.

Disse forhold og andre spørgsmål, som du måtte have til den nye ferielov, kan BDO rådgive dig omkring. Tag derfor kontakt til din lokale revisor, hvis du ønsker at vide mere.