Artikel:

Nye momsregler for gavekort fra januar 2019 – reglerne kompliceres

10 december 2018

Skatteministeren har udsendt et lovforslag, som ændrer på de momsmæssige regler ved salg af gavekort. Mere konkret ændres tidspunktet for, hvornår momsen skal afregnes. Med lovforslaget kompliceres reglerne for mange virksomheder og flere spørgsmål er desværre endnu uafklarede.

Fra 1. januar 2019 ændres reglerne i forhold til, hvornår der skal afregnes moms ved salg af gavekort. Eller ”vouchere”, som er den betegnelse, der anvendes i lovforslaget. Lovforslaget bunder i et EU-direktiv, hvorfor Danmark er forpligtet til at implementere reglerne for gavekort, som udstedes efter 1/1 2019.

Det er Skatteministerens opfattelse, at lovforslaget ikke giver anledning til en større ændring af praksis. Umiddelbart vurderer vi dog, at den fortolkning, som ministeriet har lagt op til, medfører en række afgørende ændringer, som efterlader flere uafklarede spørgsmål.

Om vi får en officiel afklaring på disse spørgsmål, inden reglerne træder i kraft, er endnu uvist.
 

Gældende regler:

Når en butik i dag udsteder et gavekort på fx 500 kr.  vil udgangspunktet være, at momsen først skal afregnes, når gavekortet indløses. Dvs. at den butik, som modtager gavekortet og udleverer varen eller ydelsen også er den, som afregner moms af salget.

Hvis gavekortet ikke anvendes, sker der aldrig et salg, og butikken skal ikke afregne moms af gavekortets værdi.
 

Nye regler:

De nye regler vil, efter vores opfattelse, i de fleste tilfælde flytte tidspunktet for afregning af momsen til det tidspunkt, hvor gavekortet sælges. Dette betyder, at momsen skal afregnes af den/dem, som sælger gavekortet og ikke af den, som udleverer varen eller ydelsen. Dette gælder, når leveringsstedet (landet) og momssatsen er kendt på salgstidspunktet – såkaldte single purpose vouchers.

Det er således underordnet, at leverandøren ikke er kendt på salgstidspunktet, hvis det blot kan konstateres, at gavekortet kun kan indløses her i landet til køb af momspligtige varer eller ydelser. Ligeledes er udstederen af gavekortet umiddelbart afskåret fra at tilbageføre momsen, hvis gavekortet ikke indløses.

Undtaget herfra er salg af gavekort, hvor leveringsstedet (landet) eller momssatsen ikke er kendt på salgstidspunktet, såkaldte multi purpose vouchers. I disse tilfælde skal momsen først afregnes, når gavekortet indløses.
 

Hvilke udfordringer ser vi med de kommende regler?

Der er en række forhold, som er uafklarede i lovforslaget. Forhold, som vi vurderer, giver anledning til en række spørgsmål omkring den praktiske håndtering af især single purpose vouchers.

Først og fremmest, så lægges der op til, at momsen skal betales på salgstidspunktet i alle tilfælde, hvor gavekortet kun kan indløses her i landet og kun kan anvendes til køb af momspligtige varer eller ydelser. Dette uanset, at det på tidspunktet for udstedelse er uafklaret præcist hvad, der købes eller hvem, voucheren indløses hos.

Herudover kræver de nye regler en ændring i butikkernes håndtering af gavekortene, idet systemerne skal kunne håndtere det ændrede tidspunkt for afregning af moms. Dette samtidig med, at gamle gavekort stadig skal kunne håndteres.

Eksempel

Butik A i en franchisekæde udsteder et gavekort på 1.000 kr. Gavekortet kan indløses i alle kædens butikker, som hver især er selvstændige enheder. Butikkerne sælger kun momspligtige varer. Butik A skal afregne moms af salget af gavekortet, da der er tale om en single purpose voucher.

Gavekortet indløses til betaling af varer, som købes i hhv. butik B og C, som ikke skal afregne moms.

Scenariet efterlader en række spørgsmål, herunder;

  • Hvad skal der stå i den faktura, som butik A udleverer?
  • Skal butik B og C udstede en faktura (uden moms) og hvordan stiller det køber ift. reklamation og evt. ombytning af varer?
  • Skal momsen efterfølgende henføres til butik B og C, som har udleveret varerne, og som antageligt får betalingen fra butik A
  • Kan momsen reguleres, hvis overskydende beløb udbetales til kunden, eller er der i stedet tale om en multi purpose voucher?
     

Hvordan skal I forberede jer på de nye regler

Vi er bekendt med, at Skatteministeriet ikke ser problemer i indførelsen af reglerne, da ændringerne efter deres opfattelse ikke medfører større tvivl. Skatteministeriet henviser til, at konkrete problemstillinger skal løses af Skattestyrelsen, hvorfor vi ikke kan forvente de uafklarede spørgsmål afklaret forud for lovens ikrafttræden.

Det er derfor vores anbefaling, at I allerede nu overvejer, hvorledes de nye regler skal implementeres i både bogføring og praksis. Herudover skal det klarlægges, hvorledes de gavekort/vouchere, som I sælger, skal kategoriseres ift. ovennævnte definitioner omkring single-/multi purpose vouchers.

BDO bistår naturligvis gerne i denne proces.