• Styrk den kommunale administration på et balanceret grundlag

    - til gavn for driften og borgerne

    Kontakt os
Artikel:

Styrk den kommunale administration på et balanceret grundlag - til gavn for driften og borgerne

02 september 2020

Frank Haldager, Senior Manager |

Når kommuners administrative funktioner skal vurderes, er det, efter BDO's erfaring, væsentligt, at dette sker på et balanceret grundlag, hvor såvel kvantitative som kvalitative faktorer indarbejdes.

Administrative benchmarks alene giver ikke et tilstrækkeligt nuanceret billede i forhold til bl.a. det kvalitative og driftsunderstøttende niveau. Samtidig anses administrationens ”kolde hænder” ofte som værende modsætninger til driftens ”varme hænder”. I virkeligheden er de ofte gensidigt afhængige for at sikre, at kommunen kan levere de rette kerneopgaver til rette kvalitet.

Derfor anbefaler BDO, at kommuner fokuserer på at vurdere deres administrative funktioner ud fra mere balancerede og værdibaserede perspektiver såsom:
 

  • Hvordan kan administrationen bedst understøtte kommunens drift, så ”de varme hænder” kan fokusere sin tid og sine ressourcer på de borgerrettede kerneopgaver.
  • Hvordan kan administrationen styrke sin opgaveprioritering/-forståelse ift. ovenstående – herunder etablere det rette serviceniveau.
  • Hvordan kan administrationen arbejde smartere herunder udnytte dets kompetencer og ressourcer mere optimalt – fx via bedre teknologianvendelse, bedre samarbejder på tværs af forvaltninger, præcise rollefordelinger og nødvendige kompetenceløft.
     

Svarene på ovenstående skal findes i den enkelte kommunes konkrete administrative struktur, organisering og opgavevaretagelse. Målet er således at optimere administrationen på et mere nuanceret og balanceret grundlag. Og samtidig identificere det mest effektive samspil mellem administration og drift i netop din kommune.

BDO's erfaring tilsiger, at der meget ofte vil kunne findes en række konkrete potentialer i såvel de centrale som decentrale administrationslag i kommunerne – uagtet eventuelle benchmarkresultater. Blandt andet ift. bedre opgaveprioritering/-split, smartere arbejdsgange, øget automatisering og styrkede samarbejdsmodeller.

Er I nysgerrig på, hvordan BDO kan bidrage til at styrke din kommunes administration baseret på en balanceret analysetilgang, så tag endelig fat i os.
 

Kontakt os

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code