Skoler, dagtilbud og kultur

Skoler, dagtilbud og kultur

Vi hjælper både kommuner og ministerier med analyser og rådgivning inden for skole- og dagtilbudsområdet og på kultur- og fritidsområdet. Vi ved, hvad der virker i praksis, og det er det, der driver os. Det er vigtigt for os, at vores samarbejder munder ud i klare og brugbare anbefalinger og løsninger, som sætter den offentlige sektor i stand til at løse sine opgaver effektivt, så alle – både ledere, medarbejdere og borgere – får mest muligt ud af de anvendte ressourcer.

For os handler det om at skabe de styringsmæssige rammer, som giver den enkelte skole, børnehave, vuggestue eller dagpleje størst mulig frihed til at fokusere på kerneopgaven. I mange år har vi derfor samarbejdet med en lang række kommuner om at udvikle gode budget- og tildelingsmodeller, inklusionsmodeller, effektbaserede styringskoncepter, redskaber til at arbejde med decentral pædagogisk ledelse og meget mere.


Skole- og dagtilbudsområdet

Vi samarbejder med en lang række kommuner, skoler og dagtilbud om at sikre, at alle ressourcer bruges til at skabe mest mulig læring, udvikling og trivsel for børnene. Vi stiller med et stærkt team af erfarne og engagerede konsulenter, som rådgiver på både politisk, forvaltnings- og institutionsniveau.

En af vores kerneopgaver på skole- og dagtilbudsområdet er udarbejdelsen af budgettildelingsmodeller – både på almen- og specialområdet. Den gode tildelingsmodel er enkel, gennemskuelig og fair, og den indeholder incitamenter til inklusion i almenområdet. Vi skaber sammenhæng mellem økonomi, aktivitet og effektskabelse.

Servicetjek af jeres inklusionsindsats

Inklusion i folkeskolen handler om at tilgodese alle børns læring, udvikling og trivsel. Alle elever har forskellige behov, men ambitionen er at sikre, at alle bliver en del af både det faglige og det sociale fællesskab i skolen.

Igennem de senere år har vi hjulpet en lang række kommuner med at identificere og implementere konkrete tiltag, der kan understøtte inklusion i folkeskolen. Målet er, at færre børn ekskluderes, samtidig med at elever med særlige behov for støtte tilbydes mindre indgribende tilbud tættere på deres basisklasser. Det kan eksempelvis handle om at sikre, at alle folkeskoler har de nødvendige ressourcer til at lave inkluderende tiltag, men også at de har de rigtige økonomiske incitamenter til at inkludere, når det giver mening ift. elevens behov. I forlængelse heraf er det ligeledes centralt at få afklaret de organisatoriske snitflader og samarbejder, der kendetegner området fx i forhold til PPR, familieområdet m.m. Ofte giver det også god mening at få lavet et eftersyn på roller og ansvar i visitationen til specialundervisning samt på brugen af egne henholdsvis eksterne tilbud.

Vores analyser og servicetjek af inklusionsindsatsen er altid skræddersyede til den enkelte kommunes behov, og vi lægger stor vægt på at inddrage relevante ledere og medarbejdere i vores analysearbejde. Det gør vi for at skabe ejerskab til analysernes resultater, så I har de stærkeste kort på hånden, når nye løsninger skal implementeres.


Pædagogiske tilsyn

Vores konsulentteam tæller desuden profiler, der udvikler pædagogiske tilsynskoncepter og gennemfører pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Vores tilsyn er et udviklingsværktøj, der anvendes til at undersøge, om der er et tilstrækkeligt fokus på progression, udvikling og trivsel. Vi arbejder systematisk og fører tilsyn ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, hvor kontrol, læring og udviklingsperspektiv vægtes lige højt.

Kultur- og fritidsområdet

Vi har mange års erfaring med analyser og rådgivning inden for kultur- og fritidsområdet med særligt fokus på selvejende institutioner som eksempelvis haller og museer.  Vi hjælper jer med at optimere driften, effektivisere arbejdsgange og synliggøre det økonomiske råderum til nye prioriteringer. I forlængelse heraf er vores konsulenter ofte sparringspartner for ledelsen i forhold til at sikre sammenhæng mellem strategi og målsætninger og de løbende økonomiske prioriteringer.

I BDO arbejder vi altid tæt sammen med det enkelte museum, den selvejende hal eller den kommunale tilskudsyder om den aktuelle situation og de aktuelle udfordringer. Vi hjælper med strategi, budgetlægning, økonomistyring, ledelsesinformation og organisering, og vi arbejder sammen med jer om at sikre kulturoplevelser for alle pengene.


Kontaktpersoner