Beskæftigelse

Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet er styrbart, og der er dokumentation for, at den rigtige indsats giver resultater. Men den gode indsats i den ene kommune kan ikke uden videre kopieres til en anden kommune med lige stor effekt.

Kommunernes virksomhedslandskaber er forskellige. Organisering og samarbejde mellem forvaltninger er forskelligt, indsatserne er forskellige, de har deres egne historier og kommunernes ledige er forskellige.


Vores bidrag til en værdiskabende udvikling i jobcentret kan tage afsæt i en række temaer, herunder:

  • Effekter og metoder i beskæftigelsesindsatsen. Vi bistår bl.a. jobcentrene med at udvikle sit set-up for effektbaseret styring, der understøtter en klar kobling mellem præstationer, mål og viden om ”hvad der virker”.
  • God økonomistyring giver overblik over aktiviteter og effekter. Vi har erfaring med metoder og redskaber til at skabe overblik over budgettet baseret på målgrupper, aktiviteter, enhedspriser og mængder. I samarbejde med kommunens jobcenter og økonomiafdeling tilpasser, udvikler og implementerer vi redskaber, der opfylder kommunens behov for overblik og indblik i detaljen.
  • Investeringsmodeller og business cases. Vi har erfaring med at klarlægge, hvilke investeringer der hjælper, og hvornår indsatsen står mål med udbyttet. Det handler om en veldokumenteret og robust business case – også som politisk beslutningsgrundlag.
  • Effektive og fleksible arbejdsprocesser. Vi bistår med at skabe ”driftsrummet”, hvor man løbende ændrer eller fjerner forældede og overflødige processer og udvikler nye processer, der understøtter fokus på flow og progression og giver rum til fornyelse.
  • Sagsbehandlingskvalitet og ledelsestilsyn. Vi kan gå i dybden med sager og sagsområder, gerne sammen med medarbejdere og ledere, i et læringsorienteret analyse- og udviklingsforløb. Vi har desuden værktøjer til et effektivt ledelsestilsyn med integreret videndeling og ledelsesrapportering. Og vi har kompetencerne til at udføre tilsynet.
  • Kurser og kompetenceudvikling i din organisation. Vores undervisere har indgående erfaring med jobcentrenes indsats og udfordringer og kender ledelsens og medarbejderes dagligdag - både i forhold til borgere, virksomheder, på tværs i kommunen og ift. samspillet i medarbejdergrupperne. Mulighed for specialdesignet forløb – fx for ledergruppen på strategidag el.lign.
  • Effektiv hjemtagning af statsrefusioner mv. Refusioner og andre indtægter har stor betydning for kommunen. Samtidigt er der betydelig risiko for fejl i de data, der ligger til grund for beregningerne af refusioner mv. Eksempelvis resulterede vores gennemgang af beskæftigelsesområdet i 20 kommuner i merindtægter på over 60 mio. kr. til kommunerne.

Fagspecialister på beskæftigelsesområdet

Vi råder over specialiserede kompetencer og fagligt kompetente konsulenter, der har erfaring med at hjælpe kommunens, regionens og statens indsats op på et højere niveau – der hvor redskabsvalget er gennem­tænkt, gennemtestet og tilpasset lokale forhold, og hvor både de økonomiske resultater, de udførte aktiviteter og de opnåede resultater svarer til det planlagte.

I 2020 blev konsulentvirksomheden Mploy en del af BDO's Advisory-afdeling. Mploy har siden virksomhedens grundlæggelse i 2004 specialiseret sig i rådgivning, analyse og udvikling af beskæftigelsesområdet. Sammenlægningen betyder, at BDO i dag kan tilbyde kommuner, regioner og staten en endnu større ekspertise på beskæftigelsesområdet.

Kontakt os og hør mere om vores kompetencer på beskæftigelsesområdet.


Kontaktpersoner