Revision der skaber værdi i hele virksomheden

Revision er med den rette tilgang et værktøj, som danske virksomheder og organisationer kan bruge til langt mere end at sikre en tilstrækkelig gennemgang af regnskaber og overholdelse af lovgivning. Med revision kan virksomheden også opnå merværdi ved fx optimering af drift, strategiplanlægning, omkostningsbesparelser mm.

Vi er en af landets største revisionsvirksomheder. Via vores mange kontorer rundt om i landet kan vi tilbyde en unik kombination af lokal indsigt og adgang til specialkompetencer. Vores revisionsydelser er forankret i en værdibaseret tilgang, hvor revision – ud over at sikre overholdelse af lovgivningen - skal lede til proaktive forandringer, som forenkler og effektiviserer hverdagen og kan mærkes på bundlinjen.

 

Hvad er revision?

Kort sagt er revision det arbejde, en revisor udfører i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet for en virksomhed. Hensigten med revision er at give virksomheden - og virksomhedens interessenter (f.eks. investorer, leverandører, kunder mv.) - en neutral og objektiv gennemgang af regnskabet og virksomhedens finansielle stilling.

Det er blandt andet revisors pligt at udtale sig om, hvorvidt en virksomheds årsregnskab opfylder den gældende lovgivning på regnskabsområdet. Revisor skal i den forbindelse forholde sig til, om regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. En virksomheds økonomiske situation vurderes bl.a. på baggrund af virksomhedens aktiver, passiver, soliditet, likviditet, indtjening, mm.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige, som det er tilfældet for blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber, eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.

Mens der som oftest er tale om en gennemgang af finansielle aspekter, kan der i tilknytning til revisionen også foretages gennemgang af områder som viden, miljø, sociale og etiske områder, mm.


Hvorfor skal regnskabet revideres?

Et regnskab skal revideres, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og den statsautoriserede revisors erklæring på regnskabet også virksomheden troværdighed, hvilket styrker virksomhedens relationer til grupper af interessenter såsom investorer, leverandører, medarbejdere og kunder.

Derudover giver gennemgang af regnskaber (både års-, kvartals- og månedsregnskaber) indsigt i virksomhedens situation. Den viden og information kan bruges til optimering og justering af en lang række områder og skabe grundlag for værdifuld rådgivning om fx optimering af processer, strategisk planlægning, besparelser mv.  


Revision, der skaber værdi

Vi udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi udover den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen kan identificeres områder og fokuspunkter, der kan lette den daglige drift. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelser.

Via vores globale netværk med kontorer i mere end 160 lande har vi direkte adgang til ekspertviden om nationale forhold i de andre medlemslande, hvorfor vi kan tilbyde lokalt forankret assistance i alle de områder, hvor din virksomhed er aktiv.

Du og din virksomhed får med andre ord en kombination af tryghed for, at relevante regler og love inden for revision og regnskab – både i Danmark og internationalt - er overholdt samt indsigt, der kan forbedre og effektivisere den daglige drift.


De forskellige revisionstyper

Der findes flere forskellige revisionstyper, der kræver forskellige tilgange til revisionsopgaven og kræver særlige kompetencer. Blandt dem kan nævnes:

Derfor giver det tryghed at have en revisor, der har alle de kompetencer, den specifikke opgave behøver.

Den danske lovgivning stiller store krav til, hvornår der skal foretages lovpligtig revision af årsregnskaber, herunder virksomheder over en vis størrelse og i landets kommuner. Vi har bred erfaring med revision for alle typer kunder i både privat og offentligt regi.

Ud over aktie- og anpartsselskaber reviderer vi også offentlige myndigheder og institutioner, skoler, almennyttige boligforeninger, forsyningsvirksomheder og mange andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet.

 


Mangler du en revisor? Vi står klar til at hjælpe dig

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code