Public Healthcare

Udfordringer og mål for det offentlige sundhedsvæsen i Danmark 

Sundhedsprofessionelle aktører inden for det offentlige sundhedsvæsen (”Public Healthcare”) leverer kernevelfærd med stor betydning for menneskers og familiers trivsel og livskvalitet. Sundhedsvæsenet oplever kontinuerligt et stort forventningspres fra omverdenen i forhold til effektivt at skulle levere mange varierende sundhedsydelser af upåklagelig faglig kvalitet døgnet rundt. 

Det er de sundhedsprofessionelle aktørers opgave at sikre en stabil og effektiv drift samt korte ventetider i alle egne af landet, på trods af øget efterspørgsel og knaphed på sundhedsmedarbejdere med de rette kompetencer. Selvom det ofte lykkes, må aktørerne konstant arbejde på at effektivisere organisering, arbejdsgange og systemer, så der frigøres kapacitet til flere og nye relevante undersøgelser og behandlingsformer. Det betyder, at udgifterne er svære at styre, og det er en vedvarende udfordring at opretholde et budget i balance. 

For at lykkes med opgaven er det afgørende, at de knappe ressourcer anvendes bedst muligt til gavn for borgere og pårørende. Gode patientforløb forudsætter tværsektorielt samarbejde, understøttet af de rette systemer og incitamenter. Det fælles mål er at sikre, at alle får det tilbud, de har behov for sikkert og rettidigt. Ventetid på udredning og behandling indebærer ofte store direkte og indirekte omkostninger for alle involverede parter. 


/getmedia/c2710a1f-ba32-45a8-bcc8-f05224414fd3/Nyt-Projekt-(14).jpg

Sundhedsvæsenet er en kritisk velfærdssektor under omstilling

Det danske sundhedsvæsen forsøger løbende at transformere styringsmetoder, organisering og samarbejdsformer for at understøtte effektive processer og udnytte medarbejdernes kompetencer og arbejdstid bedst muligt. Prioritering i sundhedsvæsenet er derfor et centralt emne sammen med tiltag, der kan reducere efterspørgslen (fx. gennem øget forebyggelse og opsporing) og/eller strømline forløb for et stigende antal kronikere og multisyge. Gevinsterne kan ligge i at løse opgaverne på et lavere omkostningsniveau fx ved at samarbejde tværsektorielt om at reducere omkostningskrævende akutte indlæggelser og behandle flere patienter uden for sygehusene – samt udnytte teknologiske muligheder til frigørelse af ressourcer. Der er store forventninger til opgaveomstilling og innovation til det nære sundhedsvæsen, men implementering og udbredelse af nye løsninger kræver ledelseskraft og vedvarende fokus.
Public Healthcare

Vi tilbyder en bred og praksisnær rådgivning med vores eksperter i det danske sundhedsvæsen

Selvom kommuner, regioner, sygehuse og almen praksis skal følge de samme regler, er der relativt store forskelle på deres rammebetingelser og driftsmæssige udfordringer. Forskellige faggrupper er involveret i patientforløbene, der uanset varighed og alvor ofte kræver tæt koordinering og opfølgning for at opnå et godt resultat. Vores team af erfarne rådgivere har bred og praksisnær erfaring med udvikling, styring og drift fra alle dele af sundhedsvæsenet: regionsperspektiv, sygehuse (somatisk og psykiatri), præhospital, praksissektor og kommunal sundhed, ældre og rehabilitering.
  • Kortlægning og evalueringer af eksisterende praksis (eks. af funktioner, enheder, afdelinger, snitflader mv.)
  • Processtøtte til transformations-/omstillingsprocesser
  • Ledelsesrådgivning
  • Organisations- og arbejdsgangsanalyse 
  • Projekter om arbejdsmiljø og sygefravær
  • Implementering af nye faglige metoder, fx Vælg Klogt-anbefalinger
  • Udvikling af tværsektorielt samarbejde, kommunikation og snitflader
  • Budgetanalyser ledsaget af konkrete handleplaner
  • Vurdering af ressourcestyring og planlægningspraksis.

For yderlige information kontakt:

Læs mere på vores brancheside ang. sundhedssektoren
Vi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.