Transfer Pricing

Transfer pricing er et af de mest udfordrende skatte- og ledelsesmæssige spørgsmål, som multinationale virksomheder står over for i dag.  

Danske selskaber, der er underlagt regler for transfer pricing, skal blandt andet tage stilling til, hvordan de skal håndtere dokumentationskrav, og de skal vurdere eventuelle skatte- og regnskabsmæssige krav og udfordringer. Derudover er det vigtigt, at koncernens transfer pricing-politik er i overensstemmelse med både gældende og nye regler på området. 

Vi tilbyder virksomheder i Danmark transfer pricing-rådgivning og hjælp til relaterede skatte- og regnskabsmæssige processer. Som en af verdens største og førende rådgivnings- og revisionsvirksomheder, kan vi tilbyde rådgivning og ekspertviden, uanset hvor din virksomhed er – eller ønsker at være.

Hvad er transfer pricing?

Transfer pricing drejer sig om fastsættelsen af priser og vilkår for den handel, der foregår mellem to eller flere parter i den samme koncern. I løbet af de seneste år er der kommet et stigende fokus på transfer pricing. Til dels på grund af de ændringer, som nye regelsæt har medført, men også på grund af internationale handelsforhold som Brexit.  

Som virksomhed er det afgørende at være compliant og have styr på de mange transfer pricing-regler. Bliver reglerne ikke overholdt, kan virksomheden blive pålagt krav om ekstra dokumentation, og der kan opstå dobbeltbeskatningssituationer, og virksomheden kan endda blive pålagt bøder.  

Ifølge reglerne for transfer pricing skal koncernforbundne selskaber samhandle i overensstemmelse med de vilkår, som også gælder for uafhængige parter. Dette kaldes armslængdeprincippet. Koncernbundne selskaber skal altså fastsætte interne regler for afregning selskaberne imellem. Dokumentation for, at koncerninterne transaktioner overholder armslængdeprincippet, skal kunne vises til skattemyndighederne.

Hvem er omfattet af reglerne for transfer pricing? 

Reglerne for transfer pricing gælder alle koncernforbundne selskaber, der er underlagt kontrollerede forhold samt for filialer og hovedaktionærer.  

Også fysiske personers aktiebesiddelse bliver medregnet. Hvis en person ejer majoriteten i to forskellige selskaber, er disse koncernforbundne. Dette gælder også, selvom de to selskaber har forskellige ejere, der er i nær familie med hinanden. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at koncerndefinitionen på dette område ikke er den samme som på sambeskatningsområdet, hvor det kun er stemmerne, der afgør, om selskaber er koncernforbundne, og hvor fysiske personers ejerandele ikke medregnes. 

Kravet om skriftlig dokumentation for transaktioner mellem selskaber i samme koncern omfatter ikke mindre virksomheder, og de er derfor ikke underlagt krav om skriftlig dokumentation. 

Dokumentationskrav for transfer pricing

Alle koncernforbundne selskaber - også dem, der er omfattet af undtagelsesbestemmelser - er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysninger om koncernforbindelsen. Dette gælder uanset, om de handler eller har andre transaktioner med hinanden. 

Forekommer der transaktioner mellem selskaberne, skal de desuden afgive summariske oplysninger om transaktionernes art og størrelse.  

Transfer pricing-dokumentation skal danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt de anvendte priser og vilkår er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Dokumentationen udformes som to typer rapporter: 

  • Fællesdokumentationen (Master File): Skal overordnet beskrive og forklare koncernens forretningsmæssige aktiviteter som helhed - hvor skabes der værdi og hvilke politikker koncernen har.  

  • Landedokumentationen (Local File): Udarbejdes for at give et retvisende billede af de enkelte enheders samhandel med andre koncernforbundne parter, og deres bidrag til værdiskabelsen.  

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og fra indkomstår påbegyndt den 1. januar 2021 eller senere, skal det indsendes hvert år. Seneste dato for indsendelsen af en færdig udgave er 60 dage efter selvangivelsestidspunktet for det pågældende indkomstår.  

I visse tilfælde kan skattemyndighederne pålægge krav om en revisorerklæring fra en uafhængig revisor, der skal revidere indholdet i dokumentationen.  

Vi specialiserer os i at identificere og løse de eventuelle skattemæssige udfordringer og muligheder, som transfer pricing leder til. For os er en gennemgang af jeres setup ikke blot en øvelse for at sikre compliance. I får også en indsigt, som kan omsættes til proaktive tiltag, der kan forbedre arbejdsprocesser og jeres bundlinje. Kontakt os for at høre mere om vores transfer pricing-relaterede services og løsninger.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO