Bogføring

Bogføring er det at føre regnskab, og det er et krav, at alle erhvervsdrivende virksomheder skal bogføre.

Med bogføring holder du styr på:

  • Dine indtægter og udgifter
  • Hvad er din virksomheds værdi (dine aktiver, såsom varelager)
  • Hvor meget du skylder (dine passiver)

Bogføringen danner også grundlag for indberetning af moms og udarbejdelsen af årsregnskabet.

Bogføringen foretages i dag i et program, der ganske passende kaldes et bogføringsprogram. Vi har udviklet vores eget program, vi kalder for BDO Online. Det er en innovativ online service, der gør det nemmere at løse administrative opgaver. Læs mere om vores tilbud indenfor online digital bogføring.

Hvorfor bogføre?

Udover at der er lovpligtigt, giver bogføringen grundlag for at kunne træffe de rigtige dispositioner og beslutninger for din virksomhed. Et godt beslutningsgrundlag er et ajourført bogholderi, så der ikke tages beslutninger på et forkert grundlag.

Eksempler på bogføring

Når du har solgt en vare eller ydelse, bogføres en indtægt i resultatopgørelsen og et tilgodehavende i balancen, hvis kunden ikke har betalt. Samtidig bogføres evt. moms på salget som en gæld i balancen.

Ved lønudbetaling bogføres bruttolønnen og tilhørende sociale omkostninger som en udgift i resultatopgørelsen, mens den udbetalte nettoløn bogføres på banken og de skyldige skatter mv. som en gæld.

Har du et salg til en kunde, bogfører du det som en indtægt i resultatopgørelsen og som et aktiv i balancen, da det er penge, du har til gode.

Hvad er det dobbelte bogholderi?

Når du bogfører, så anvender du debet og kredit. Det kaldes også dobbelt bogholderi, hvilket betyder, at der for hver post, du laver, er en modpost. På den måde sikrer du balance i regnskabet.

Øvrige begreber fra bogføring og regnskab, vi hjælper med at holde styr på

Egenkapital. Egenkapital er en del af selskabets passiver, og dækker over den del af virksomhedens finansiering, der ikke er gæld, men kapital indskudt af ejeren samt resultat af tidligere perioders drift.

Resultatopgørelse og en balance. En resultatopgørelse er en virksomheds driftsregnskab, dvs. en opgørelse over virksomhedens omsætning og omkostninger.

En balance indeholder virksomhedens aktiver og passiver.

Aktiver og passiver. Aktiver dækker over en økonomisk ressource, eksempelvis ejendomme, driftsmidler, tilgodehavender, aktier og likvider.

Passiver indeholder egenkapitalen og gældsforpligtelserne, og fortæller hvordan aktiverne er finansieret.

Aktiver og passiver er altid lige store.

Tag en snak med os, om hvordan vi kan hjælpe dig