Fusion og spaltning

Omstrukturering og virksomhedsomdannelse er områder, som mange danske virksomheder på et tidspunkt enten har stiftet eller vil stifte bekendtskab med. Efterhånden som virksomheden vokser, markedssituationen forandres eller nye muligheder åbner sig, kan der være mange fordele ved en fusion eller spaltning.  

Du bør overveje fusion eller spaltning, hvis du vil: 

  • Funktionsopdele virksomheden (fx opdele den i henholdsvis et produktions- og et salgsselskab).  

  • Gøre virksomheden mere attraktiv for nyinvesteringer fra eksterne investorer.  

  • Skabe synergier på tværs af forretningsområder og -drift.  

  • Optimere strukturer med tanke på et generationsskifte.  

  • Gøde grunden for at udvide virksomheden – eventuelt internationalt.  

  • Forbedre din regnskabs- og skattemæssige position. 

  • Forenkle ejerstrukturen. 

En vellykket fusion eller spaltning kræver grundig planlægning og solid forståelse for de muligheder og udfordringer, en omstrukturering kan lede til. Herudover skal der være styr på skattemæssige, økonomiske, selskabsretlige og ledelsesmæssige konsekvenser af den nye struktur.  

Vi har stor erfaring med fusion og spaltning af selskaber og virksomheder. Vi kan hjælpe dig med samtlige dele af forberedelse og gennemføring af omstruktureringer og omdannelser. Kontakt os for at høre nærmere.

De mange omstruktureringsmuligheder – og skat  

Hvis du overvejer en omstrukturering af din virksomhed, er der mange muligheder og regler at holde styr på. Ud over fusion og spaltning kan der være situationer, hvor omstruktureringen inkluderer tilførsel af aktiver eller aktieombytning.  

De mange muligheder har desuden hver især særlige dokumentationskrav og skattemæssige konsekvenser, som det er vigtigt at have styr på, inden I tager den endelige beslutning.  

Hvad kræver en virksomhedsspaltning? 

Ved spaltning af en virksomhed eller et selskab, opsplittes det i to eller flere andre selskaber. Disse kan være allerede bestående selskaber eller helt nye. 

Der kan være mange gode grunde til at opdele en virksomhed. Ofte er er det ud fra et ønske om at opdele virksomhedens aktiviteter eller et ønske om at spalte et holdingselskab, der ligger til grund for at ændre virksomhedens ejerstruktur. 
 

Læs mere om ejerstruktur og generationsskifte her.
 

Ved en virksomhedsspaltning skal det juridiske, økonomiske og skattemæssige grundlag være gennemgået og vurderet for at opnå det ønskede resultat. For de fleste er der tale om en ukendt proces, og der vil derfor ofte være brug for rådgivere, der kan supplere med viden og erfaring.  

Fra et økonomisk og skattemæssigt perspektiv skal I blandt andet have styr på:  

  • Tidspunktet for den regnskabsmæssige overgang, da denne afgør regnskabsaflæggelsen for de i spaltningen deltagende selskaber.  

  • Den skattemæssige situation for de nye selskaber.  

  • Skattefri spaltning og karensperioder. Spaltninger af selskaber kan ske enten med eller uden skattepligt. Sker spaltningen skattefrit, kan der påføres selskaberne væsentlige begrænsninger i en treårig karensperiode.   

Vi kan naturligvis rådgive om samtlige dele af en virksomhedsspaltning.

Hvad indebærer en virksomhedsfusion?

En fusion er en sammenlægning af juridiske enheder, fx aktie- og anpartsselskaber. Et ønske om at effektivisere arbejdsgange og forbedre udnyttelsen af tilgængelige ressourcer er ofte årsagen til, at virksomheder fusioner. 

Virksomhedsfusioner kræver en lang række selskabsretslige dokumenter og overholdelse af formkrav. De fleste af disse kan dog fravælges, hvis selskabets ejere er enige.  

Fusioner kan gennemføres som skattefrie eller skattepligtige fusioner. Hvad der er mest optimalt, afhænger blandt andet af værdiansættelsen af de fusionerede selskaber, og om der er skattemæssigt underskud i selskaberne, der fortabes ved en skattefri fusion.  

Hvordan man gennemfører en god fusion, afhænger altså altid af den enkelte situation. Vores eksperter står klar til at rådgive jer, så I kan få den bedst mulige sammenlægning.   


Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO