Dødsbobeskatning

Håndtering af dødsbobeskatning kan komplicere en i forvejen stress- og sorgfuld tid. For mange er nogle af stressmomenterne forbundet med håndtering af de skattemæssige spørgsmål, et dødsbo kan lede til. Det er noget af det, du får hjælp til med os som rådgiver.  

Vi assisterer i alle dele af dødsbeskatning - helt fra udarbejdelse af nødvendige dokumenter og til beregningen af den endelige dødsboskat. Vi hjælper dig med at finde svar på vigtige spørgsmål som:  

  • Er den efterlevende ægtefælle eller boet skattesubjektet?  

  • Skal man vælge at skifte boet eller vælge et uskiftet bo?  

  • Er boet skattepligtigt eller skattefritaget?  

  • Hvilke af boets aktiver er skatterelevante?  

  • Hvor meget skal der betales i skat?  

  • Kan der ske skatteoptimering før og efter dødsfaldet?  

I situationer, hvor aktiver som virksomheder og selskaber er involveret, vokser listen af spørgsmål. Det samme gælder for de mulige skattemæssige konsekvenser. Vi har stor erfaring med håndtering af og rådgivning ved dødsboer og dødsbobeskatning. Vi kan assistere ægtefæller, arvinger, advokater og bobestyrere med rådgivning om blandt andet dødsboers skattemæssige situation.  

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan assistere dig i forbindelse med generel håndtering af dødsbo og specifikt omkring de virksomheds- og skattemæssige aspekter af et dødsbo.

Dødsbo og virksomheder  

Når virksomheder indgår som del af et dødsbo, er det ofte fordelagtigt at tage den videre drift og struktur op til overvejelse. En vurdering og håndtering af særlige forhold omkring mulige omstruktureringer og omdannelser i forbindelse med en ejers bortgang kan have afgørende betydning for den skattemæssige situation for alle parter.  

Dødsboer er fritaget for beskatning, hvis aktiver og nettoformue på skæringsdagen ikke overstiger en årligt fastsat beløbsgrænse (i 2021 er tallet 3.033.700 kr.) Hvis og i så fald dødsboet er underlagt skattepligt, er dødsboskattesatsen 50%. Aktieindkomst beskattes med de samme satser som i levende live, dvs. med henholdsvis 27% og 42%.  

Med rettidig omhu kan vi sammen sikre den korrekte og optimale håndtering af skatteforholdene både før og efter et dødsfald. Dette til gavn for både arvingerne og virksomheden selv.   

Dødsbo, gaver og testamente   

Gaver til sine nærmeste bruges ofte til at nedbringe en formue. En fordel ved gaver er, at de kan sænke boafgiften, hvoraf der skal betales 15% afgift, hvis arven overstiger et bundfradrag. For 2021 er bundfradraget på 308.800 kr.   

I den forbindelse gælder der en række forhold, som I skal tage i betragtning. Fx kan der gives gaver fra begge forældre, men det kræver, at begge har midler at give af. Det kan have indvirkning på den struktur og fordeling af aktiver, som er at foretrække – specielt i situationer, hvor der opleves risici for virksomhedsejerens helbredssituation.  

En yderligere detalje her er, at gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie. En ægtefælle kan med andre ord give sin partner et beløb, som partneren kan bruge til at give gaver til andre familiemedlemmer.  

Uskiftet bo: Overdragelse til ægtefælle ved bortgang 

Der kan være forskellige regler og retningslinjer for behandling af et dødsbo.   

Fx kan der for efterlevende ægtefælle være tale om uskiftet bo. Her overtager den længstlevende ægtefælle råderetten over førstafdødes formue ved bortgang. En eventuel arv fra den førstafdøde vil i sådanne situationer ikke blive fordelt mellem næste generation af arvtager (børn), før den længstlevende ægtefælle går bort.  

En fordel ved uskiftet bo kan være, at efterlevende ægtefælle overtager hele den efterladte formue. Der skal derfor ikke udbetales arv med påhørende mulige arveafgifter med det samme. Da den fælles formue ikke skal gøres op ved uskiftet bo, er der heller ikke behov for at hyre en advokat til dødsbobehandlingen.  

Privat skifte ved dødsbo  

I mange situationer vil et dødsbo fordeles mellem en række arvinger. Alt efter, hvad der specificeres i et eventuelt testamente, vil der være mulighed for at i som arvinger selv disponerer over - og fordeler arven. Det kaldes for privat skifte.   

Ved privat skifte vil det være arvingerne, som skal opgøre boet og dernæst fordeler arven. Der stilles fra skifterettens side betingelser som alle arvinger skal være indforståede med, inden der kan foretages et privat skifte. Betingelserne gælder blandt andet for eventuel deling eller salg af indbo, ejendom og virksomhed.  

For de fleste arvinger vil det være en fordel at udpege en erfaren rådgiver til at overse forløbet i forbindelse med privat skifte. En rådgiver kan blandt andet varetage kommunikation med skifteretten, værdimæssig vurdering af dødsbo og vejlede om de skattemæssige aspekter af et dødsbo.  

Skifteretten og dødsbobehandling 

Hvis en person, der er bosat i Danmark, går bort, vil der automatisk sendes besked til skifteretten. Skifteretten er det offentlige organ, som tager stilling til og godkender hvordan et dødsbo behandles.   

Omkring en måned efter dødsanmeldelsen er indsendt til Skifteretten, vil arvinger eller deres repræsentanter blive indkaldt til møde i skifteretten. Mødet kan føres via personligt fremmøde eller telefonisk. I mange tilfælde vil det være fordelagtigt via advokat at indsende en anmodning til skifteretten om, hvilken behandlingsform, der ønskes inden mødet.   

Der findes i skifterettens regi forskellige behandlingsformer. Hver behandlingsform har sine praktiske, juridiske og skattemæssige forskelle. For langt de fleste anbefales det derfor at rådgive sig med en advokat og finansiel rådgiver inden indsendelse af en anmodning.   

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan assistere i forbindelse med dødsbobehandling.

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO