Den nye regerings første lovkatalog

Folketinget er åbnet, og regeringen har traditionen tro offentliggjort et katalog med de lovforslag, som vil blive fremsat i denne folketingssamling. Skatteministeren står for 22 forslag.

Sidste år var der 20 skattelovforslag med i lovkataloget, men al erfaring viser, at lovkataloget under alle omstændigheder kun er et øjebliksbillede. Der kommer givetvis flere til. De for det kommende år foreløbigt varslede forslag er meget forskellige, og de fleste er af teknisk art. Det vil sige forslag, som i højere grad er initieret af embedsværket end af ministeren. Blandt de mere interessante forslag i kataloget kan nævnes:


1.    Der kommer som ventet forslag om fastholdelse af beskatningen af fri telefon. En beskatning, der ellers stod til at skulle afskaffes med virkning fra 2020. Niveauet for beskatningen vil nok blive fastholdt på det nuværende, hvor der skal betales skat af et beløb på 2.800 kr. For en topskattebetaler betyder det en årlig skat på knap 1.600 kr. Ægtefæller, der begge har fri telefon, får et nedslag på 25 % og beskattes derfor – i 2019 – hver især af 2.100 kr. Lovforslaget – der nok berører omkring 500.000 skatteydere – vil blive fremsat i november måned.


2.    Det ligger fast, at der kommer forslag om at hæve arve- og gaveafgiften for virksomhedsaktiver fra de nuværende 6 % til 15 %. Det er den sats, som gælder for øvrige aktiver. Mange havde nok frygtet et lynindgreb i forhold til satsforhøjelsen, men lovforslaget fremsættes ifølge lovkataloget først i anden halvdel af november måned og vil derfor formentlig først få virkning fra nytår. Der kommer næppe forslag om at hæve afgiften for al arv over 3 mio. kr. til 30 %, hvilket socialdemokratiet ellers tidligere har foreslået, jf. denne artikel

I forhold til virksomhedsaktiver er regeringen tilsyneladende indstillet på at forhandle om en mere moderat – og mere enkle regler for – værdiansættelse af ikke-børsnoterede aktier, hvilket der i høj grad er brug for, og som i givet fald vil kunne afbøde konsekvenserne af afgiftsforhøjelsen.

Derudover vil regeringen angiveligt gøre det nemmere at få henstand med betalingen af arveafgift af virksomhedsaktiver og forlænge åremålet for en sådan henstand fra 15 år til 30 år. Medmindre vilkårene for en sådan henstand gøres meget attraktive i form af ingen eller meget lav rente, vil henstandsmuligheden dog næppe blive benyttet af ret mange. 


3.    Den eneste overraskelse i lovkataloget er varslet om et lovforslag, der blandt andet vil ændre reglerne for den skattemæssige behandling af hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser samt reglerne for beskatning af kapitalfondspartnere. Lovforslaget vil blive fremsat i løbet af få dage.


4.    I første halvdel af november måned kommer der lovforslag om skærpelse af reglerne for transfer pricing-dokumentation, jf. denne artikel. Lovforslaget rummer også en ændring af de såkaldte CFC-regler.


5.    Ligeledes i første halvdel af november måned kommer der lovforslag om at ophæve fradragsretten for renter af gæld til Gældsstyrelsen, jf. denne artikel.


6.    Ifølge lovkataloget fremsættes der i anden halvdel af november måned forslag om regler, der vil gøre det muligt at overdrage aktive virksomheder til erhvervsdrivende fonde uden beskatning hos sælgeren. Noget, som der har været politisk enighed om i lang tid, men som den tidligere regering aldrig fik udmøntet. Reglerne vil formentlig blive nogenlunde som beskrevet i denne artikel og vil nok få virkning fra nytår.


7.    Til februar fremsættes der forslag om ændring af reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen, sådan at disse udbetales med halvdelen til hver. Ændringen vil betyde en skattelettelse for visse højtlønnede, jf. denne artikel.

I lovkataloget står der mod forventning intet om forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie og heller intet om fastholdelse af den nuværende grænse for indskud på aktiesparekonti.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.