Nu skærpes reglerne for transfer pricing–dokumentation

Fremover skal multinationale virksomheder indgive deres TP-dokumentation samtidig med indberetningen af deres indkomst. Gør de ikke det, kan Skatteforvaltningen både give bøde og ansætte indkomsten skønsmæssigt. 

Transfer pricing-området har stor politisk opmærksomhed, og der har i mange år været bred enighed på Christiansborg om, at skattemyndighederne skal have vide beføjelser i kampen mod de multinationale virksomheders antagelige fiflerier med de interne afregningspriser. Derfor er der i skattereglerne bestemmelser om, at manglende eller utilstrækkelig TP-dokumentation kan sanktioneres på hele to måder. Dels ved at Skatteforvaltningen kan ansætte et selskabs indkomst skønsmæssigt, hvis dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Dels ved at det selvsamme selskab kan pålægges en bøde, hvis dokumentationen ikke indsendes rettidigt.

Når det gælder muligheden for at pålægge bøder, har domstolene i det store og hele tiltrådt den ganske hårde linje, som Skatteforvaltningen har lagt. Den betyder, at der gives store bøder ved for sen indsendelse af TP-dokumentationen, selvom der ikke er grundlag for kritik af afregningspriserne. Se nærmere herom i denne artikel fra sidste år om bødepraksis. 


Skønsmæssige ansættelser

I forhold til muligheden for at foretage skønsmæssige forhøjelser har der til gengæld været stor usikkerhed om forståelsen af reglerne. I den meget omtalte Microsoft-sag slog Højesteret fast, at der ikke kunne foretages en skønsmæssig ansættelse, idet der forelå tilstrækkelig dokumentation på det tidspunkt, hvor skattemyndighederne traf afgørelse i deres sag. Altså på ansættelsestidspunktet. Se herom i denne artikel

På tidspunktet for domsafsigelsen i Microsoft-sagen var reglerne imidlertid ændret. Det fremgår således nu, at TP-dokumentationen skal færdiggøres senest samtidig med indberetningen af den skattepligtige indkomst for et givet år. Det vil sige senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Samtidig er det dog bestemt, at virksomhederne skal have en frist på mindst 60 dage til at indsende dokumentationen, når Skatteforvaltningen ønsker at se denne. Det sidste har af nogle været opfattet derhen, at virksomhederne altid har mindst to måneder ekstra til at finpudse deres dokumentation. 


Lovforslag på vej

Skatteministeriet har for ganske nylig sendt et udkast til lovforslag i høring. Det fremgår heraf, at virksomhederne fremover skal indsende deres TP-dokumentation samtidig med indberetningen af deres indkomst. Derfor afskaffes 60-dages-reglen. Det fremgår ikke, i hvilken form indsendelsen skal ske.

I lovudkastet anføres det tydeligt, at de nye regler vil indebære, at kravene til Skatteforvaltningens dokumentation for grundlaget for en skønsmæssig ansættelse nedsættes. Sagt med andre ord, så bliver det sværere for virksomhederne at vinde en klagesag, hvis de udarbejder deres TP-dokumentation for sent, og dermed selv er årsag til, at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse.

De nye regler skal have virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere. For selskaber med kalenderårsregnskab skal dokumentationen for indkomståret 2020 således indsendes senest 30. juni 2021. For selskaber med skævt regnskabsår får de virkning fra og med regnskabsåret 2020/21. 

Vi finder det overvejende sandsynligt, at der på forhånd vil være flertal for forslaget, hvorfor virksomhederne godt kan begynde at indstille sig på de nye regler.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.