Skattefri virksomhedsoverdragelser til fonde

En arbejdsgruppe har fremlagt et konkret forslag til en model for, hvordan en selskabsdreven virksomhed kan overdrages skattefrit til en erhvervsdrivende fond. 

Der er et stort politisk flertal for at gøre det skattefrit at overdrage erhvervsvirksomheder til fonde. Når det ikke desto mindre stadig ikke er muligt at gøre det, skyldes det uenighed om den tekniske udformning af reglerne. Den af arbejdsgruppen nu fremlagte model er det seneste bud på en løsning. Modellen vil blive drøftet politisk i løbet af efteråret. Målet er, at de nye regler skal træde i kraft til nytår.

Hovedelementerne i modellen

Arbejdsgruppens forslag kan i korte træk gengives således:

  • En overdragelse af en virksomhed skal hverken udløse skat hos sælgeren (stifteren) eller en umiddelbar afgift af nogen art hos fonden, og det skal gælde, uanset om overdragelsen sker i sælgerens levende live eller ved dennes død.
  • Til gengæld for den umiddelbare skattefrihed skal der beregnes en udskudt skat – en såkaldt stifterskat - som fonden over tid skal betale og som forrentes. Skatten beregnes som 22 procent af den avance, som stifteren skulle have betalt skat af, hvis han eller hun havde solgt aktierne til fonden på almindelig vis.
  • Afviklingen af stifterskatten sker derved, at fonden skal betale et beløb beregnet som 22 procent af de udbytter, der modtages fra selskabet, og 22 procent af avancer ved salg af aktier i dette, indtil skatten med påløbne renter er betalt.

Betingelser for at bruge reglerne

Arbejdsgruppen foreslår, at der skal gælde følgende betingelser for at kunne bruge reglerne:

  • Fonden skal blive ejer af mere end halvdelen af stemmerettighederne, og må ikke eje mindre end 25 procent af kapitalen i selskabet. 
  • Aktierne i virksomheden skal tilgå fondens grundkapital ved enten arv eller gave.
  • Fonden skal have det som sit formål at videreføre den overtagne virksomhed, men kan også have uddelingsformål. Dog må fonden ikke være en familiefond.
  • Den overdragne virksomhed må ikke på overdragelsestidspunktet og i de efterfølgende 5 år have karakter af en såkaldt pengetank. Herved forstås en virksomhed, hvor mere end halvdelen af indtægterne stammer fra udlejning af fast ejendom og/eller af formueafkast, eller hvor mere end halvdelen af formuen består af udlejningsejendomme og/eller finansielle aktiver.

Kommentar

Vi synes, det er en god og afbalanceret model, som er fundet. I større familieejede virksomheder møder vi ofte en frygt for, hvad der kan ske, hvis ejeren pludselig dør.  Med den præsenterede model bliver det muligt at spænde et sikkerhedsnet ud under virksomheden ved at testamentere den bestemmende indflydelse til en fond, uden at virksomheden drænes for likviditet. En mulighed, som nok vil blive brugt af mange.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.