Det bliver markant dyrere at have gæld til det offentlige

Regeringen vil med virkning fra nytår afskaffe fradragsretten for renter af gæld til Gældsstyrelsen og det endda uden samtidig at nedsætte rentesatsen. Ændringen får betydning for både private og for virksomheder.

Når private ikke betaler deres restskat, tv-licens eller underholdsbidrag mv. til tiden, oversendes fordringerne til Gældsstyrelsen, som herefter forestår inddrivelsen af tilgodehavenderne. Det samme gælder, når virksomheder ikke betaler deres moms, A-skat og selskabsskat mv. til tiden.

Den samlede gæld, som Gældsstyrelsen forvalter, udgør i øjeblikket et beløb i omegnen af astronomiske 118 mia. kr. Heraf udgøres de ca. 18,7 mia. af personers restskatter, mens 17,2 mia. kr. kan henføres til skyldig kontanthjælp, boligstøtte, daginstitutionsbetaling, underholdsbidrag og studielån. Ca. 19 mia. kr. kan henføres til tilskrevne inddrivelsesrenter, idet gælden forrentes med en variabel rente på p.t. 8,05 %.


Rentefradrag

Renter af skyldige skatter mv. – såkaldte opkrævningsrenter – er som udgangspunkt ikke fradragsberettigede. For virksomheder gælder det således for renter, der tilskrives deres skattekonto. 

Modsat forholder det sig med de renter, som tilskrives gælden efter, at den er oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Disse renter – inddrivelsesrenter – er fradragsberettigede. Dog udskydes fradraget til det tidspunkt, hvor renterne betales, hvis der foreligger ubetalte renteudgifter, herunder opkrævningsrenter, for et tidligere indkomstår for samme fordring, hvilket ofte er tilfældet.

Med henblik på at sikre, at der ikke uberettiget opnås fradrag for tilskrevne inddrivelsesrenter, foretager Gældsstyrelsen ved sin renteindberetning til Skattestyrelsen en særlig markering, hvis der foreligger ubetalte renter for tidligere år, eller hvis der er uklarhed om, hvorvidt dette er tilfældet. I så fald fortrykkes de tilskrevne renter ikke på årsopgørelsen for personer.


Nyt lovforslag

Skatteministeriet har for ganske nylig sendt et udkast til et lovforslag i høring. Det fremgår heraf, at fradragsretten for inddrivelsesrenter påtænkes afskaffet med virkning for renter, der påløber fra og med den 1. januar 2020.

Afskaffelsen begrundes med, at Gældsstyrelsen ikke har et sådant overblik over de fordringer, som styrelsen har til inddrivelse, at styrelsen kan foretage en korrekt indberetning til Skatteforvaltningen af tilskrevne inddrivelsesrenter. Det betyder, at fradragsretten i visse tilfælde udskydes med urette, mens der i andre tilfælde gives fradrag for tidligt. Og da et sådant overblik angiveligt ikke umiddelbart kan skabes, ønskes problemet løst ved at afskaffe fradragsretten for renterne.

Af lovudkastet fremgår, at det har været overvejet, om afskaffelsen af rentefradragsretten skulle modsvares af en tilsvarende nedsættelse af rentesatsen, men dette er fravalgt, dels for at øge skyldnernes incitament til at betale deres gæld og dels for at undgå et rentetab hos fordringshaverne. Dette vil gøre gælden markant dyrere for skyldnerne, idet skatteværdien af rentefradraget for personer i øjeblikket udgør 33,6 % for de flestes vedkommende, mens den for selskaber udgør 22 %. Skatteministeriet forventer, at der årligt vil være inddrivelsesrenter i størrelsesordenen 640 mio. kr., som ikke længere kan fratrækkes. Det fremgår ikke, hvad dette skøn – som i betragtning af rentesatsen og størrelsen af den samlede gæld forekommer lavt – bygger på.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.