Folketinget åbnet – det kan vi vente os

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen som sædvanlig fremlagt et katalog med de lovforslag, som den i øjeblikket regner med at fremsætte i løbet af folketingsåret. På skatteområdet kommer der mindst 23 lovforslag. 

Lovkataloget rummer ikke de lovforslag, som skal udmønte de politiske aftaler, der forhandles med udgangspunkt i regeringens skatte- og erhvervsudspil. Det faktiske antal lovforslag fra skatteministeren vil derfor blive langt større end de foreløbigt varslede.

Blandt de mere interessante forslag på skatteområdet kan nævnes:

  1. Som en del af den såkaldte Nordsøaftale vil skatteministeren fremsætte forslag om afskaffelse af ordningen med et permanent rentefrit lån til eksportvirksomheder svarende til en andel af deres negative moms. Vi omtalte et udkast til lovforslaget i en artikel i Depechen 2017, nr. 14.
  2. Ministeren vil foreslå, at der under visse betingelser indføres skattefrihed for selvejende institutioner, der driver daginstitutioner og teatre, ligesom selvangivelsespligten for visse institutioner og foreninger samt for fonde uden erhvervsmæssig indkomst vil blive lempet, jf. vores artikel i Depechen nr. 19. 
  3. Ministeren vil fremsætte et lovforslag, der skal lovfæste virksomheders adgang til fradrag for løn til egne ansatte, uanset hvad disse er beskæftiget med, jf. vores artikel i Depechen 2017, nr. 18, om emnet.
  4. Skatteministeren vil fremsætte et lovforslag, der igen vil gøre det muligt at overdrage virksomheder til fonde med skattemæssig succession. Altså uden beskatning hos sælgeren.
  5. Der kommer også et lovforslag, hvormed der indføres nye regler for indeholdelse af kildeskat ved børsnoterede selskabers udlodning af udbytte. Modellen betyder, at der fremadrettet ikke vil blive behov for at søge om refusion.
  6. Skatteministeren vil fremsætte et forslag om ændring af visse skatteregler for pensionsopsparing, herunder en beskæring af mulighederne for indskud på aldersopsparing, men også om forlængelse af den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner fra 25 år til 30 år, jf. vores artikel i Depechen 2017, nr. 18.
  7. Som det første har skatteministeren fremsat forslag om ændring af registreringsafgiftsloven med henblik på udmøntning af den nyligt indgåede politiske aftale om omlægning af bilafgifterne. Du kan læse forslaget her.
  8. Som en del af en retssikkerhedspakke vil der blive fremsat forslag til en modernisering af skattekontrolloven og til en ny indberetningslov, ligesom SKAT vil få begrænset sine muligheder for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af ejendomme og andre aktiver.
  9. Og endelig vil der ske en modernisering af reglerne for indtræden af fuld skattepligt i forhold til personer med bopæl i udlandet, men med rådighed over en bolig også her i landet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.