Snart slut med skat på børnehaver, egnsteatre og sportshaller

Skatteministeren har offentliggjort et udkast til et lovforslag, der – hvis det vedtages – vil sætte en stopper for den spirende interesse, som SKAT i de senere år har udvist overfor visse selvejende institutioner mv.
 
Selvejende institutioner, der driver teatre, daginstitutioner og sportshaller mv., tilrettelægger sjældent deres aktiviteter med henblik på at generere store overskud. Alligevel kan de nogle gange have overskud af en vis størrelse, fordi de sparer op med henblik på renovering af bygninger eller igangsætning af nye pengekrævende aktiviteter.

Dette har imidlertid den ulempe, at der skal betales skat af overskuddene, selvom disse kun kan anvendes til institutionens formål og i øvrigt ofte beror på offentlige tilskud. I BDO har vi igennem længere tid arbejdet for en ændring af disse – i vores øjne – åbenbart urimelige regler, der ganske vist sjældent koster de berørte institutioner de store beløb, men til gengæld påfører dem store administrative byrder.

Denne kamp – som vi har kæmpet sammen med de berørte interesseorganisationer – ser nu ud til at bære frugt, idet skatteministeren har fremlagt et udkast til et lovforslag, der løser problemet for de fleste.

Det vil lovændringen betyde 

Lovforslaget rummer fire elementer:

  1. Der indføres skattefrihed for daginstitutioner, der er organiseret som selvejende institutioner, og hvis indtægter kun kan anvendes til disses formål. Ændringen har også betydning for de såkaldte frie grundskoler (privatskoler), idet disse fremadrettet vil kunne drive daginstitutioner uden at påføre sig selv skattepligt af den grund. Det kan de ikke efter de gældende regler.
  2. Der indføres ligeledes skattefrihed for teatre, der er organiseret som en selvejende institution eller som forening, hvis deres indtægter kun kan anvendes til institutionens eller foreningens formål.
  3. Selvangivelsespligten for almenvelgørende eller almennyttige foreninger og selvejende institutioner lempes sådan, at de – i stedet for en selvangivelse – kan nøjes med at indsende en erklæring for de år, hvor deres skattepligtige indkomst ikke overstiger 100.000 kr. før fradrag for uddelinger og hensættelser. Ændringen vil blandt andet være til stor glæde for de ca. 700 idrætshaller, der er organiseret som selvejende institutioner.
  4. Den nugældende grænse for, hvornår fonde, der ikke har erhvervsmæssig indkomst, kan nøjes med at indsende en erklæring i stedet for en selvangivelse forhøjes fra 25.000 kr. til 100.000 kr.

Ikrafttræden

Loven skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2018, men vil for daginstitutioner og teatre få virkning fra og med indkomståret 2012, hvilket betyder, at SKAT ikke vil kunne rejse skattesager mod sådanne institutioner frem til de nye regler træder i kraft. De institutioner, hvis vedtægter ikke rummer nogen bestemmelse om, at deres formue kun kan anvendes i overensstemmelse med institutionens formål, får frist frem til den 30. juni 2018 til at bringe dette i orden.

De ændrede regler om erklæringer i stedet for selvangivelser får virkning fra og med indkomståret 2018. For indeværende år vil der skulle indsendes selvangivelse som hidtil. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.