Lovforslag om lønfradrag – vi holder vejret

Skatteministeren har fremlagt et udkast til det lovforslag, der skal lovfæste virksomheders adgang til skattefradrag for udgifter til løn til egne ansatte, uanset hvad de bruger arbejdstiden til.
 
På den sidste dag i juni måned fastslog Højesteret, at der i skattelovgivningen ikke er hjemmel til skattefradrag for virksomheders udgifter til løn til egne ansatte, hvis disse ikke er beskæftiget med arbejde, der relaterer sig til den daglige drift, men fx med opkøb af andre virksomheder, og at der ikke har bestået en praksis for det modsatte. Det sidste var måske i virkeligheden det mest overraskende ved dommen, jf. vores artikel i Depechen 2017, nr. 14, om denne.

Skatteministeren har nu fremlagt et udkast til et lovforslag, der så at sige genindfører fradragsretten med tilbagevirkende kraft.

Lovforslaget

Efter forslaget skal virksomheder som altovervejende hovedregel altid have fradrag for løn – og for tilknyttede udgifter – til egne ansatte, uanset om disse ikke eller kun delvist er beskæftiget med opgaver, der er relateret til den løbende drift. Fra denne hovedregel, som forudsætter, at virksomheden i skattemæssig henseende er rette omkostningsbærer af lønudgifterne, skal kun gælde de 3 undtagelser, som også gjaldt under tidligere praksis, nemlig:

  1. Løn til medarbejdere, hvor arbejdskraften anvendes til opførelse af en bygning eller en maskine. Her skal der fortsat ske aktivering af lønudgifterne.
  2. Løn til medarbejdere, der er beskæftiget med forsknings- og udviklingsarbejde, kan (rimeligvis) ikke fratrækkes efter den nye regel, hvis de også fratrækkes efter særreglerne for sådanne udgifter.
  3. Løn til en hovedaktionær eller dennes nærtstående kan ikke fratrækkes, hvis udbetalingerne reelt har karakter af maskeret udlodning.

Ikrafttræden

De nye regler skal efter forslaget have virkning fra og med indkomståret 2012. Dermed behøver ingen virksomheder frygte, at SKAT i konsekvens af Højesteretsdommene fra juni rejser sager om problemstillingen. For de sager, hvor virksomheder måtte have indsendt genoptagelsesanmodninger inden 1. maj 2017 samt for verserende genoptagelsessager, der er rejst af SKAT, får de nye regler også virkning for indkomstår forud for 2012.

Kommentar

Et flertal i Folketinget har signaleret, at de er enige i, at virksomheder generelt skal kunne fratrække lønudgifter til egne ansatte. Vi håber, at de står ved disse udtalelser, når lovforslaget formentlig i næste måned fremsættes, og vi krydser fingre indtil da.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.