Folketinget går på sommerferie

Folketinget går på sommerferie ved udgangen af denne uge. Det betyder som sædvanlig, at der skal stemmes om en lang række af de lovforslag, som er blevet behandlet i folketingsåret. Og de bliver alle sammen vedtaget.

Blandt de lovforslag, som skal 3. behandles fredag den 2. juni 2017, og som der på forhånd er flertal for, findes en del skattelovforslag, hvoraf de mest interessante er:

Indgrebet mod 10-mandsprojekter (L103)

Lovændringen betyder, at passive investorers skattemæssige underskud fra investeringer i udlejningsejendomme og solcelleparker mv. ikke længere kan modregnes i anden indkomst. Vi omtalte lovforslaget i en artikel i Depechen 2016, nr. 26. Oprindelig var ændringen kun møntet på deltagere i kommanditselskaber og partnerselskaber, men undervejs er den udvidet til også at omfatte deltagere i interessentskaber.

Det var oprindelig hensigten, at de nye regler skulle have virkning for investeringer, der blev foretaget den 14. december 2016 eller senere, men denne dato er efterfølgende ændret til 11. maj 2017. Underskud fra investeringer foretaget tidligere kan fortsat modregnes i anden indkomst, med mindre kommanditselskabet eller interessentskabet mv. anskaffer nye aktiver eller overtager en anden virksomhed, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift.

Lavere arve- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder (L183)

Vi omtalte lovforslaget i en artikel i Depechen 2017, nr. 8. Forslaget vedtages med kun få og uvæsentlige ændringer.

Loven medfører, at afgiften på gaver og arv i forbindelse med overdragelse af hele eller dele af erhvervsvirksomheder nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % over en periode på fem år. Umiddelbart nedsættes afgiften kun med 2 %-point. Den væsentligste nedsættelse sker til næste år, hvor afgiften nedsættes fra 13 % til 7 %.

Den vedtagne lov rummer også et element, som intet har med generationsskifter at gøre, nemlig en ændring af reglerne for korrektion af skatteansættelser i de tilfælde, hvor en finansiel kontrakt ved indkomstopgørelsen fejlagtigt har været behandlet efter realisationsprincippet. Vi omtalte lovforslaget i en artikel i Depechen 2016, 14.

Indgreb mod brugen af partnerselskaber (L194)

Lovændringen betyder, at lønmodtagere, der er ansat i et partnerselskab mv. ikke kan anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed med deraf følgende adgang til at bruge virksomhedsskatteordningen, blot fordi de køber en meget lille andel af selskabet.

Loven har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2018.

Den nye vurderingslov (L211)

Det omfattende forslag til en ny vurderingslov blev fremsat i Folketinget den 3. maj 2017 og vedtages altså efter kun en enkelt måneds behandling.

Lovforslaget er en del af den samlede boligskatteaftale, som vi omtalte i en artikel i Depechen 2017, nr. 10.

Målet med de nye regler er, at de offentlige ejendomsvurderinger i fremtiden skal give et mere retvisende billede af ejendommenes faktiske handelsværdi, men for at imødegå den usikkerhed, der altid vil være forbundet med sådanne vurderinger, skal de fremtidige skatter og afgifter altid kun beregnes på grundlag af 80 % af vurderingerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.