Nu sidestilles renteswaps mv. med balanceposter

13 juli 2016

Skatteministeren vil nu langt om længe sidestille finansielle kontrakter og lagerbeskattede fordringer og værdipapirer med andre balanceposter, men først fra næste år.

Gevinst og tab på de fleste finansielle kontrakter samt på visse typer af fordringer og værdipapirer skal i skattemæssig henseende opgøres efter lagerprincippet. Det er ikke alle klar over. Både vi og skattemyndighederne ser således jævnligt tilfælde, hvor gevinst og tab på sådanne aktiver fejlagtigt er opgjort efter realisationsprincippet på grund af ukendskab til reglerne.

Umiddelbart skulle man tro, at sådanne fejl kunne korrigeres uden større besvær, men det kan de ikke, fordi korrektionen ofte støder sammen med forældelsesreglerne. De indebærer, at en skatteansættelse normalt ikke kan ændres efter den 1. maj i det fjerde indkomstår efter indkomstårets udløb. Det er denne regel, der betyder, at det netop nu ikke umiddelbart er muligt at få ændret skatteansættelser længere tilbage end til og med indkomståret 2013.

Når det gælder balanceposter som varelagre, igangværende arbejder og hensættelser, er der i skatteforvaltningsloven taget hensyn til denne udfordring. Dette er sket med en særlig bestemmelse, hvorefter der ved fejlretning tilbage i tid ikke skal ske ændring af primoværdien i det ældste af de år, der korrigeres, men kun af ultimoværdien.

I en kendelse fra september 2014 fastslog Landsskatteretten imidlertid, at denne særregel ikke gælder for lagerbeskattede aktier i et investeringsselskab. Og i en kendelse offentliggjort i februar 2015 nåede retten frem til samme resultat i forhold til nogle renteswaps. I begge tilfælde med den begrundelse, at hverken aktier i investeringsselskaber eller finansielle kontrakter kan anses for balanceposter i skattemæssig forstand.

I en artikel i Depechen 2015, nr. 1, redegjorde vi for konsekvenserne af de to afgørelser, herunder at selskaber, som fejlagtigt har opgjort gevinst og tab efter realisationsprincippet, ofte har mulighed for dobbeltfradrag for tab – eller risiko for beskatning af penge, som ikke er tjent – når fejlen skal korrigeres.

Denne retstilstand er selvsagt uholdbar. Det er Skatteministeriet nu langt om længe også nået frem til. I et netop offentliggjort udkast til et lovforslag lægges der således op til en ændring af balancepostreglen sådan, at denne kommer til at omfatte alle opgørelser, hvor værdien ultimo i et indkomstår skal anvendes primo i det følgende indkomstår.

De nye regler skal have virkning for ændringer, der varsles af SKAT den 1. januar 2017 eller senere, og for anmodninger om genoptagelse, der indgives fra samme dato.