Indgreb mod 10-mandsprojekter

28 december 2016

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der betyder, at kommanditisters underskud fra investeringer i udlejningsejendomme og solcelleparker mv. ikke kan modregnes i anden indkomst. Indgrebet gælder kun for nye projekter.

Indgrebet er rettet mod deltagere – dog kun fysiske personer - i selskaber, der er skattemæssigt transparente. Det vil først og fremmest sige kommanditselskaber samt partnerselskaber. Altså selskaber, der ikke er selvstændigt skattepligtige.

Indgrebet betyder, at deltagernes andel af selskabets eventuelle underskud ikke kan modregnes i anden indkomst, men kun kan fremføres (tidsubegrænset) til modregning i senere overskud i samme virksomhed.

De nye regler gælder kun for investorer, der ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang (passive investorer) og som ikke hæfter personligt for det transparente selskabs forpligtelser. Begge betingelser skal være opfyldt.

Når det gælder arbejdsindsatsen, skal denne mindst udgøre 50 timer om måneden for at kunne anses som væsentligt.

Ved personlig hæftelse forstås den hæftelse, der udspringer af selve selskabsformen. Underskud ved deltagelse i interessentskaber er dermed ikke omfattet af de nye regler.

De nye regler har virkning for investeringer, der er foretaget den 14. december 2016 – datoen for fremsættelsen af lovforslaget – eller senere.

Eksisterende kommanditselskaber bliver dog omfattet af de nye regler, hvis de efter skæringsdatoen anskaffer nye aktiver eller overtager en anden virksomhed, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift.