Arbejdsrelaterede personalegoder

En række arbejdsrelaterede medarbejderfordele er skattefrie, så længe de ikke overstiger bagatelgrænsen på kr. 6.300. Det gælder medarbejderfordele som er arbejdsrelaterede og som stilles til rådighed i forbindelse med arbejdet. Det gælder fx mad og drikke ved overarbejde og avis til brug for arbejde. Skulle den samlede værdi af arbejdsrelaterede personalegoder overstige bagatelgrænsen, er det medarbejderen, der har pligt til at indberette.

Det kan være svært at holde styr på de forskellige regler for medarbejdergoder. Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over reglerne og indberette til SKAT.

Hvis din virksomhed driver en aktieordning for medarbejdere eller direktører, eller de har fået aktier i selskabet, vil det som regel være nødvendigt at udarbejde en rapport til SKAT (næsten alle initiativer, der indebærer medarbejderaktier er indberetningspligtige).

Med de nye regler fra 2016 har virksomheder mulighed for fremover at tildele ansatte medarbejderaktier gratis eller til en favørkurs, uden at medarbejderne skal betale indkomstskat af værdien på tildelingstidspunktet. Medarbejderen bliver først beskattet, når aktierne sælges.

Oplysningspligt

Som arbejdsgiver har du pligt til at give medarbejderne skriftlige oplysninger om de omhandlede ordninger. Det fremgår af loven om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold. Loven omfatter:

 • Tildelingstidspunkt
 • Kriterier for tildeling
 • Udnyttelsestidspunkt
 • Udnyttelseskurs
 • Retsstilling ved ansættelsens ophør
 • De økonomiske aspekter ved ordningen

Hvordan kan vi hjælpe

 • Gennemgang af aktieordninger
 • Værdiansættelse af de tildelte instrumenter
 • Hjælp til at udarbejde en aftale om tildeling af aktieløn
 • Indberetning til SKAT
 • Information om skatteregler til medarbejderne
 • Udformning af lønomlægningsordninger