Bindende svar

Få svar, før du handler. Det er en af fordelene ved at få et bindende svar fra Skattestyrelsen.  

Med et bindende svar tager Skattestyrelsen stilling til de skattemæssige konsekvenser, der kan være ved en påtænkt eller en allerede gennemført disposition. Det kan give dig ro i sindet, fordi Skattestyrelsen ikke senere kan ændre på de skattemæssige konsekvenser, der indgår i svaret. Anmodninger og bindende svar kræver dog, at du spørger præcist og har den nødvendige dokumentation.  

Bindende svar benyttes ofte i forbindelse med værdiansættelse ved overdragelse mellem interesseforbundne parter (fx ved overdragelse af fast ejendom mellem hovedaktionærselskab og hovedaktionær), lovfortolkning og ellers generelt ved områder, hvor der er usikkerhed om gældende praksis. I sådanne tilfælde bistår vi med konkret rådgivning og udarbejder selve anmodningen om bindende svar.  

Vores erfaring fortæller os, at udformningen af anmodningen om bindende svar i høj grad er med til at påvirke det endelige resultat.

Hvad er et bindende svar?

I ordet bindende svar ligger, at svaret er bindende for Skattestyrelsen i op til fem år, medmindre andet er oplyst. I sager om værdiansættelse vil det bindende svar således typisk være tidsbegrænset til seks måneder.  

Sagsbehandlingstiden hos Skattestyrelsen varierer meget. Som hovedregel kan et bindende svar forventes inden for tre måneder ved enkle og ukomplicerede sager – mens en sagsbehandlingstid på mere end seks måneder ikke er unormalt ved principielle og mere komplekse sager.  

For at fremme processen er det vigtigt, at anmodningen indeholder alle de relevante oplysninger fra start – både faktuelle og juridiske. Skattestyrelsen har nemlig mulighed for at afvise et bindende svar, hvis sagen er utilstrækkeligt oplyst. Professionel assistance i forbindelse med et bindende svar kan derfor spare dig for værdifuld tid og skabe sikkerhed for, at der er taget højde for alle relevante forhold.

Tryg assistance fra start til slut 

Det bindende svar indhentes ved at beskrive det, som skatteyder overvejer at gøre, inden det rent faktisk bliver gjort. På den måde kan man være på forkant med situationen og i yderste konsekvens undgå en tidskrævende og potentielt dyr efterfølgende skattesag.  

Det er dog også muligt at indhente et bindende svar på en disposition, som allerede er gennemført. Fremgangsmåden anvendes ikke så ofte, men kan i visse situationer være hensigtsmæssig. Her vil skatteyder ofte stå bedre i forhold til Skattestyrelsen – herunder i relation til en evt. ansvarsvurdering – hvis skatteyder selv oplyser Skattestyrelsen om en allerede gennemført disposition ved indhentelse af et bindende svar.   

Når man indhenter et bindende svar, skal skatteyder selv tilkendegive, hvordan han eller hun mener, at Skattestyrelsen skal besvare det stillede spørgsmål. Hvis Skattestyrelsen er enig heri, vil det bindende svar blive afgivet uden yderligere kontakt til skatteyder. Hvis Skattestyrelsen omvendt er uenig i besvarelsen af de stillede spørgsmål, vil skatteyder blive hørt – og her have mulighed for at fremføre yderligere juridiske argumenter. Vi bistår naturligvis også i forbindelse hermed, hvis der måtte være behov herfor.

Få svar på de rigtige spørgsmål

I anmodningen om et bindende svar er det altafgørende, at man får stillet de rigtige spørgsmål. Dette i sig selv kan lyde banalt, men vores erfaring siger, at det i processen er essentielt at have et solidt kendskab til skattemæssige detaljer, love og regler. 

Vores skatteafdeling har stor erfaring med at hjælpe kunder i forbindelse med indgivelse af anmodninger om bindende. Vi tilbyder at bistå i processen, hvad end det drejer sig om en faglig vurdering af sagen, hel eller delvis udarbejdelse af selve anmodningen og/eller den efterfølgende kommunikation med Skattestyrelsen. Med os på din side af bordet, sikrer du, at du har gjort dit for at skabe de bedste forudsætninger for at få det bindende svar, du ønsker.  

Vi kan desuden rådgive dig i fortolkningen af Skattestyrelsens svar og hjælpe dig videre med at gennemføre de dispositioner, som i første omgang har skabt anledning til det bindende svar. Er du utilfreds med Skattestyrelsens bindende svar, kan svaret påklages til Landsskatteretten. Her kan vi også hjælpe, ligesom vi naturligvis også kan stå som din faglige rådgiver i andre skattesager.


Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO