Tilsyn på det specialiserede socialområde

Tilsyn på det specialiserede socialområde

Vi fører tilsyn med tilbud der har beskyttet beskæftigelse samt samværs og aktivitetstilbud, med friplejeboliger, med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA- ordninger), med særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU), og med borgere der modtager støtte efter SEL § 85. 

Her er der bl.a. fokus på indholdet af tilbuddet, på den ydelse, der leveres, faglige tilgange og metoder, den konkrete pædagogiske praksis, dokumentation af indsats og resultater, personalets kompetencer og de fysiske rammer.

Kontaktpersoner