Organisationsanalyse og design

Organisationsanalyse og design

Solid organisationsanalyse og målrettet organisationsdesign sikrer at organisationen udvikles til bedst muligt at understøtte dens strategi og optimal ressourceudnyttelse.

Vores organisationsanalyse bidrager til en status på organisationens resultater og ressourcer. Endvidere identificeres organisationens styrker og svagheder med afsæt i centrale parametre i en effektiv og højt præsterende organisation: Opgaver; Arbejdsprocesser; Struktur; Systemer og styring; Kultur samt Kompetencer og viden.

Typiske vurderingskriterier for effektiv og velfungerende organisationsdesign er at organiseringen: understøtter strategien, har kerneydelser i fokus, fjerner unødigt hierarki og kompleksitet, sikrer ressourceeffektivitet, giver klar ansvarlighed og styring, skaber god koordination og integration, sikrer ønsket specialisering og kritisk masse samt er fleksibel, og realiserbar.

Vores anbefalinger til nyt organisationsdesign omfatter typisk: ledelsesstruktur, organisationsstruktur, opgave- og ansvarsfordeling, snitflader, koordinationsfora- og mekanismer, centrale tværgående processer og styringsprincipper samt ressourceallokering.

 

Centrale principper

Vores tilgang til organisationsanalyse- og design bygger på følgende:

  • Løbende involvering af topledelse og relevante linjeledere i dialoger om, og kvalificering af, forslag til en fremtidig struktur
  • Forankring af beslutninger i den relevante topledelse
  • Afklaring af spørgsmål om ledelsesstruktur
  • Realiserbarheden i de fremsatte forslag til en ny organisationsstruktur er et succesparameter i sig selv
  • Klar beskrivelse af de implementeringsaktiviteter der forudsættes for at opnå succes med det fremtidige organisationsdesign
  • Involvering af ledere og medarbejdere i implementeringsaktiviteter – hvor det er klart besluttet, hvad der er til dialog, og hvor medarbejderne har indflydelse på, hvordan den nye organisering implementeres

Vi har bistået en betydeligt antal kommuner og statslige styrelserne med vurdering, design og videreudvikling af deres organisering.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.