Moms af udgifter vedrørende parkeringspladser

Moms af udgifter vedrørende parkeringspladser

En ny afgørelse bekræfter den benhårde praksis om, at moms af udgifter vedrørende parkeringspladser til personbiler ikke kan fratrækkes. Det gælder uanset om p-pladsen findes på egen grund eller er lejet.
Moms af udgifter vedrørende personbiler på hvide plader kan med en enkelt undtagelse ikke fratrækkes i momsregnskabet. Undtagelsen gælder i forhold til moms af leasingydelser, hvor en del af momsen af de løbende ydelser - men normalt ikke af udbetalingen og heller ikke af efterregninger ved ophør – almindeligvis kan fratrækkes. Det kan du læse mere om i denne artikel.  

De udgifter, der er omfattet af fradragsbegrænsningen, omfatter ikke kun selve bilen og dennes driftsudgifter, men også udgifter vedrørende p-pladser til medarbejdernes biler. Det kan illustreres med en helt ny afgørelse fra Skatterådet.

P-plads på egen grund
Sagen handlede om en større produktionsvirksomhed, der ønskede at renovere sin parkeringsplads, der i første række blev anvendt af dens egne medarbejdere, men også af besøgende kunder og forretningsforbindelser.

Renoveringen indebar etablering af en ny og mere hensigtsmæssigt placeret indkørsel samt etablering af et sikkerhedssystem, så der kun var adgang til parkeringspladsen i arbejdstiden. Herudover ville hele pladsen blive nyasfalteret og parkeringsbåsene afmærket, ligesom der ville blive opsat ny belysning og foretaget ny beplantning. Samlet var der tale om en ikke-ubetydelig investering.

I sin afgørelse tiltrådte Skatterådet indstillingen fra Skattestyrelsen, hvorefter momsen af udgifterne til renovering af p-pladsen ikke berettigede til momsfradrag, da disse måtte anses for at udgøre udgifter til drift af personmotorkøretøjer.

Lejede p-pladser
Fradragsbegrænsningen gælder også for moms af udgifter til leje af parkeringspladser til medarbejdernes personbiler. Der er altså ingen forskel mellem, om p-pladsen findes på egen grund eller er lejet, jf. denne artikel om en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2003. Afgørelsen blev indbragt for domstolene og tiltrådt af Vestre Landsret i en dom fra 2006.

For erhvervslejemål, hvor der lægges moms på huslejen, er det vigtigt, at udlejeren i de tilfælde, hvor lejekontrakten også omfatter parkeringspladser til medarbejderparkering mv., på fakturaen opdeler huslejen, så den del, der angår parkeringspladserne, faktureres særskilt. Sker dette ikke, er der efter vores opfattelse betydelig risiko for, at Skattestyrelsen med henvisning til den praksis, der gælder for hotelregninger, jf. denne artikel, vil nægte lejeren fradrag for den fulde moms.
 
Blandede p-pladser
Moms af udgifter vedrørende parkeringspladser til en virksomheds biler på gule plader er ikke omfattet af fradragsbegrænsningen. Det samme gælder for parkeringspladser til forretningsforbindelser og kunder (gæsteparkering), uanset hvilke biler, de kører i.

I langt de fleste tilfælde anvendes en parkeringsplads imidlertid både af virksomhedens medarbejdere og dens gæster, jf. eksemplet med produktionsvirksomheden ovenfor. I så fald gælder fradragsbegrænsningen for alle udgifter. Der er således ikke fradrag for den forholdsmæssige andel, som kan henføres til gæster og/eller egne gulpladebiler. Hvis der ønskes fradrag for denne del, er det nødvendigt med en fysisk opdeling af parkeringsarealet, og at denne respekteres i praksis.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.