Moms ved leasing af personbiler

Ved leasing af firmabiler på hvide plader kan en del af momsen af de løbende leasingydelser fratrækkes. Når det gælder momsen af udbetalingen, er det kun undtagelsesvis, at der er fradrag.

Ved køb af en firmabil på hvide plader kan ingen del af momsen fratrækkes. Det samme gælder for momsen af de løbende driftsudgifter.

Ved leasing af sådanne personbiler er reglerne lidt anderledes.

Særreglen skyldes, at der ved køb af biler ikke skal betales moms af registreringsafgiften. Ved leasing opkræves der imidlertid moms af leasingydelsen. Også af den del, som kan henføres til leasingselskabets udgift til registreringsafgift. For at ligestille køb og leasing gives der derfor – på visse betingelser - momsfradrag for en del af leasingydelserne.

De løbende leasingydelser
Løber leasingperioden over mere end 6 måneder, og skal bilen anvendes mindst 10 % til erhvervsmæssig kørsel, er der fradrag for en del af momsen af de løbende leasingydelser. Omfanget af den erhvervsmæssige kørsel skal ikke kunne dokumenteres med et kørselsregnskab.

Den fradragsberettigede del af momsen kan højst udgøre 25 % af et beregnet afgiftsgrundlag. I dette indgår alene den del, der kan henføres til forrentning og afdrag af registreringsafgiften. Den fradragsberettigede moms beregnes og oplyses af leasingselskabet. Virksomheden skal derfor ikke selv gøre noget. Har virksomheden fuldt fradrag for momsen af indkøb, kan hele beløbet fradrages. Har virksomheden begrænset momsfradrag, gælder dette også for momsen af leasingydelserne.

Udbetalingen
Som udgangspunkt er der ikke fradrag for nogen del af momsen af udbetalingen – den ekstraordinære leasingydelse – der normalt skal betales ved indgåelse af en leasingaftale.

Der gælder dog en undtagelse i tilfælde, hvor førstegangsydelsen er meget høj. Så høj at det beregnede fradrag af de løbende leasingydelser bliver højere end den faktiske moms af disse. Hvis dette er tilfældet, nedsættes momsfradraget af den løbende leasingydelse til det faktiske momsbeløb af denne, men til gengæld gives der fradrag for en del af momsen af udbetalingen. Det supplerende fradrag skal virksomheden selv beregne som differencen mellem den faktiske moms og det af leasingselskabet beregnede fradrag.

Efterregninger
Der gives ikke fradrag for nogen del af momsen af eventuelle efterbetalinger til leasingselskabet ved kontraktens ophør.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.