Opsang fra SKAT til større virksomheder

Skattestyrelsen har sendt brev til omkring 10.000 større virksomheder med en påmindelse om de krav, som virksomhederne er underlagt i forhold til det materiale og de oplysninger, som de uopfordret skal indsende hvert år. 

Brevet er sendt til alle virksomheder, der på sambeskatningsniveau har en regnskabsmæssig nettoomsætning på over 100 mio. kr., samt til finansielle selskaber, tonnage- og kulbrintebeskattede virksomheder, elselskaber samt andels- og brugsforeninger uanset størrelsen af deres omsætning.

Udsendelsen skyldes, at Skattestyrelsen oplever, at virksomhederne ved indsendelsen af deres indkomstopgørelse (oplysningsskema) ikke altid medsender det materiale og de specifikationer, som de er forpligtet til. I brevet giver styrelsen en række eksempler på typiske mangler, herunder: 

  • Oplysning om selskabets nettoomsætning, hvis denne ikke fremgår af årsregnskabet, herunder om regulering af denne for værdien af igangværende arbejder for fremmed regning. En oplysning som dog nok automatisk kommer med i flere og flere årsrapporter, fordi mange virksomhederne ellers også skal indberette samme nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen, jf. denne artikel.
  • Specifikation af omkostninger efter art. Hvis resultatopgørelsen i årsrapporten er funktionsopdelt, skal der indsendes en artopdelt specifikation af omkostningerne, og denne skal kunne afstemmes med tallene i resultatopgørelsen.
  • En specifikation af de skattemæssige afskrivninger. For bygninger skal foretagne afskrivninger i ejertiden oplyses, ligesom der skal foretages særskilte opgørelser af afskrivningsgrundlag for den oprindelige bygning, for senere tilbygninger samt for installationer. Indkomstårets tilgang skal specificeres og kunne følges til bogføring og årsregnskab. For bygninger, der kun delvist er afskrivningsberettiget, skal der blandt andet oplyses om etagearealer, ligesom der af hensyn til straksfradrag af ombygningsudgifter skal gives oplysning om, hvilken bygning der er ombygget.
  • Selskaber, der ikke har handel med værdipapirer som næringsvej, skal specificere beholdninger af aktier, obligationer og finansielle kontrakter efter art og med angivelse af nominel værdi og kursværdi.

Sanktioner

Virksomheder, der ikke indsender de lovpligtige specifikationer og oplysninger, kan i princippet blive pålagt et skattetillæg på 5.000 kr. pr. år. Det er ifølge vores erfaringer dog ikke ofte, at dette sker i forhold til større virksomheder. Derimod kan en manglende iagttagelse af pligterne nemt føre til, at virksomheden udtages til nærmere kontrol.

Brevet fra Skattestyrelsen indeholder intet om den fra i år nye regel om uopfordret indsendelse af Transfer Pricing-dokumentation. Se nærmere herom i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.