Indberetning af nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen

Virksomheder i regnskabsklasse B og mellemstor C, der ikke oplyser deres nettoomsætning i årsrapporten, skal nu foretage særskilt indberetning til Erhvervsstyrelsen om størrelsen af denne.

Kravet om indberetning trådte i kraft den 1. januar 2021 og gælder for alle årsrapporter, der indberettes efter denne dato. Altså også for regnskaber med balancetidspunkt forud herfor, fx den 31. oktober 2020 eller 30. november 2020, hvis indberetningen først sker i 2021.

Det nye indberetningskrav vil dermed for nogle virksomheder få virkning tidligere end de seneste ændringer til årsregnskabsloven, som der først er krav om at anvende for regnskabsår, der starter den 1. januar 2020 eller derefter. For kalenderårsregnskaber for 2020 er der dog sammenfald, da der for disse både er krav om indberetning af nettoomsætning og om anvendelse af de nye regler i årsregnskabsloven.

Formålet med indberetningen af nettoomsætningen er at give Erhvervsstyrelsen bedre muligheder for at kontrollere, om en virksomhed aflægger årsregnskabet efter den rigtige regnskabsklasse, samt om et eventuelt fravalg af revision er foretaget i overensstemmelse med reglerne. I begge tilfælde er nettoomsætningen nemlig en af de tre størrelsesgrænser, der skal tages i betragtning.

Det nye krav gælder for alle de virksomheder, der ikke oplyser om størrelsen af deres nettoomsætning i resultatopgørelsen. Det vil i praksis sige de virksomheder i regnskabsklasse B og mellemstor C, der i dag benytter muligheden for at sammendrage en række poster i resultatopgørelsen til ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”. 

 

Håndtering af det nye krav

Ved indberetning af årsrapporten i ”Regnskab Basis” hos Erhvervsstyrelsen kan virksomheden indtaste oplysningen om nettoomsætningen og samtidig angive, om den ønskes offentliggjort eller ej.

Ved indberetning af årsrapporten i ”Regnskab Special” kan virksomheden vælge enten at uploade et særskilt XBRL-dokument, som indeholder oplysningen, eller indtaste tallet i forbindelse med indberetning af årsrapporten.

Uanset hvordan indberetningen foretages, offentliggøres oplysningen ikke, medmindre virksomheden specifikt giver tilladelse hertil. Den særskilte indberetning er kun til Erhvervsstyrelsens brug, og indberetningen er endda undtaget for aktindsigt. Oplysningen kommer dermed ikke andre i hænde.

 

Definition af nettoomsætning

Den indberetningspligtige nettoomsætning følger definitionen i årsregnskabsloven og omfatter derfor ”salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.”

Finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed skal således ikke tillægges i forbindelse med indberetning af nettoomsætningen. Dette på trods af, at disse typer af indtægter skal tillægges nettoomsætningen ved vurdering af størrelsesgrænserne for valg af regnskabsklasse samt fravalg af revision, hvis disse typer af indtægter har mindst samme størrelse som nettoomsætningen. 

Det er kun årets nettoomsætning, der skal indberettes. Der er således ikke krav om at oplyse sammenligningstal for nettoomsætningen. Selvom nettoomsætningen er 0 kr., skal den stadig indberettes.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.