Regnskabsmæssig behandling af medarbejderforpligtelser

Virksomhedernes medarbejderforpligtelser giver efterhånden ofte anledning til regnskabsmæssige udfordringer. Det skyldes primært, at medarbejderne har fået øget frihed i form af ekstra ferieuger, feriefridage og omsorgsdage.

Kortfristede medarbejderforpligtelser skal indregnes i takt med, at medarbejderne udfører deres arbejde, men kun hvis de opfylder definitionen på en forpligtelse og i øvrigt har karakter af en akkumuleret ret. Det vil sige en ret til fravær, som optjenes løbende. Dette omfatter fx feriepenge, ferietillæg, feriefridage og overarbejdsbetaling. 

Det er uden regnskabsmæssig betydning, om den akkumulerede ret er sikret, således at medarbejderen er berettiget til en kompensation ved ansættelsesforholdets ophør, hvis fraværet ikke er afviklet inden dette tidspunkt. En indregnet forpligtelse, der ikke er sikret, skal tilbageføres ved ansættelsesforholdets ophør.

En ikke-akkumuleret ret i form af fravær, som fremkommer, når en bestemt situation opstår, fx sygdom, varetagelse af et borgerligt ombud mv., indregnes, når fraværet forekommer.

Feriepenge og ferietillæg

Der skal i årsregnskabet indregnes en feriepengeforpligtelse for de medarbejdere, der har ret til ferie med løn samt et ferietillæg. Normalt vil forpligtelsen kun omfatte virksomhedens funktionærer. De virksomheder, der selv udbetaler feriepenge til deres timelønnede, skal også indregne forpligtelsen i forhold til disse. Se nærmere i denne artikel fra 2016 om selve opgørelsen af feriepengeforpligtelsen.

Med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelsen i forhold til direktører, der ikke er omfattet af ferieloven, gælder, at virksomhederne ikke uden videre kan undlade at afsætte feriepenge til sådanne, selvom de måske helst er fri herfor. Se nærmere herom i denne artikel fra Depechen 2015, nr. 26.

Feriefridage

Medarbejdernes ret til feriefridage udgør en økonomisk forpligtelse, der skal afsættes som kortfristet gæld i balancen. Det gælder ikke bare for den forpligtelse, der kan henføres til endeligt optjente, men endnu ikke afholdte, feriefridage for den indeværende afviklingsperiode, men efter vores opfattelse også for igangværende optjening af feriefridage – dog periodiseret – for den kommende afviklingsperiode. Se nærmere i denne artikel fra Depechen 2016, nr. 13 om beregningen af forpligtelsens omfang.

Barsel

Virksomheder, der udbetaler løn under barselsorlov, skal indregne denne forpligtelse efter en konkret opgørelse på det tidspunkt, hvor fraværet opstår, medmindre forpligtelsen er afdækket via en barselsfond. Eventuel dagpengerefusion fra det offentlige skal modregnes i forpligtelsen.

Fratrædelsesgodtgørelser

Virksomheder skal kun indregne fratrædelsesgodtgørelser, hvis de er forpligtet til enten at afskedige en eller flere medarbejdere før den normale pensionsalder, eller har tilbudt fratrædelsesgodtgørelse til bestemte medarbejdere for at tilskynde disse til frivillig fratrædelse.

Overskudsdeling og bonus

Sådanne omkostninger skal indregnes, når virksomheden har påtaget sig en retlig eller faktisk forpligtelse, og beløbet kan måles pålideligt. Bonus, der udbetales i 2018 på baggrund af årsregnskabet for 2017, skal således indregnes i 2017.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.