Indregning af feriepengeforpligtelsen i årsregnskabet

24 august 2016

Den stigende brug af fleksible lønpakker indebærer en risiko for, at omfanget af virksomhedernes feriepengeforpligtelse undervurderes hos de virksomheder, der bruger den summariske metode til at beregne denne.

Årsregnskabsloven kræver, at der i regnskabet indregnes en feriepengeforpligtelse for de medarbejdere, der har ret til ferie med løn samt et ferietillæg. Normalt vil forpligtelsen kun omfatte virksomhedens funktionærer. De virksomheder, der selv udbetaler feriepenge til deres timelønnede, skal også indregne forpligtelsen i forhold til disse.

Ud over feriepengeforpligtelsen skal også virksomhedens forpligtelse i relation til medarbejdernes feriefridage indregnes. Se særskilt artikel herom i Depechen 2016, nr. 13.

De skyldige feriepenge er en kortfristet forpligtelse, der opstår i takt med, at medarbejderne udfører arbejde for virksomheden og derved erhverver ret til at holde ferie med løn. Optjeningsperioden følger kalenderåret, mens udbetalingen først sker året efter, når medarbejderne holder deres ferie og tidligst fra den 1. maj.

Der findes to metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelsen. En summarisk og en konkret.

Den summariske metode
Efter denne metode omregnes medarbejdernes senest kendte bruttoløn pr. måned til en årsløn og ganges med skattemyndighedernes sats for feriepengeforpligtelser. Satsen udgør som udgangspunkt 12 % af beregningsgrundlaget, men varierer for virksomheder med skævt regnskabsår. For virksomheder med regnskabsstart den 1. juli, udgør satsen således 15,5 %, mens den for virksomheder med regnskabsstart den 1. oktober udgør 10,50 %. Satsen omfatter ikke restferie, ferietillæg og feriefridage, som skal opgøres særskilt.

Den konkrete metode
Denne metode omfatter den fulde lønpakke. I beregningsgrundlaget indgår således ikke kun bruttolønnen, men fx også arbejdsgiverens ATP- og øvrige pensionsbidrag, frie goder i form af fri telefon og fri bil mv. samt en forventet lønstigning, hvis der er budgetteret hermed. Det samlede månedsvederlag omregnes herefter til et vederlag pr. dag.

Den opgjorte omkostning pr. dag pr. medarbejder ganges med det antal dage, under hvilke medarbejderne har ret til ferie med løn. Antallet af dage omfatter både medarbejdernes restferie fra tidligere optjeningsperioder og optjente feriedage til afholdelse fremadrettet. Herefter fremkommer den samlede feriepengeforpligtelse før ferietillæg og feriefridage for den enkelte medarbejder.

Valg mellem de to metoder
Årsregnskabsloven foreskriver ikke nogen bestemt metode til at opgøre forpligtelsens omfang. Det er således ledelsens ansvar at vælge den metode, der giver det mest retvisende billede. Valg af metode beror derfor på en konkret vurdering. I virksomheder med få ansatte og enkle lønpakker vil meget tale for den summariske metode, mens det modsatte vil være tilfældet i større virksomheder med mange medarbejdere og udbredt brug af fleksible lønpakker.

Feriepengeforpligtelse for direktører
Med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser i forhold til direktører, der ikke er omfattet af ferieloven, henvises der til særskilt artikel herom i Depechen 2015, nr. 26.