Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en særlig revisionsstandard, der kan være et optimalt valg, hvis virksomheden er i regnskabsklasse B og ikke har behov for den sikkerhed, der følger med en traditionel revisionsproces.

Udvidet gennemgang er tilpasset de behov mindre og mellemstore virksomheder i Danmark har. Standarden sikrer en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder.

Betingelser for at anvende udvidet gennemgang

Er jeres virksomhed i regnskabsklasse B, kan I vælge anvende det nye regelsæt, hvis virksomheden på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre størrelser:

  • En balancesum på 44 mio. kr. 
  • En nettoomsætning på 89 mio. kr. 
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af udvidet gennemgang.

Valget mellem revision og udvidet gennemgang

Følgende er forhold, som I skal tage i betragtning ved valg mellem revision og udvidet gennemgang:

Forhold, der taler for at selskaber skal fastholde revisionForhold, der taler for, at selskaber skal vælge udvidet gennemgang
Selskaber med store banklån og andre kreditter.Selskaber med mindre gældsandel 
eller selskaber, der er selvfinansierende.
Selskaber, hvor leverandører vurderer selskabet, eller hvor der er kreditforsikring af selskabet.Selskaber, hvor der ikke er øvrige 
eksterne interessenter, der foretager
væsentlige vurderinger.
Flere ejere/professionel bestyrelse.Hovedaktionærselskaber/sammenfald
mellem bestyrelse og direktion.
Komplekse regnskabsposter med mange skøn – eksempelvis entreprenører med store igangværende arbejder mv.Simple selskaber, der ikke har komplekse regnskabsmæssige problemstillinger.
Selskaber, der påtænkes solgt eller skal fremskaffe kapital i nærmeste fremtid.Selskaber, der ikke forventer yderligere kapitalindskud eller gældoptagelse af 
væsentlig karakter.
Hvis det er et krav at fastholde revision fra ejere/moderselskab. Hvis det ikke er væsentligt med revision.Svage interne kontroller og ingen 
overvågning fra ledelse og ejere. Hovedaktionærer, der overvåger alle 
væsentlige forhold i selskabet.

 

Når I har truffet et valg om at anvende udvidet gennemgang, skal valget vedtages på en ordinær generalforsamling og vil alene gælde for fremtidige regnskabsår.

Udvidet gennemgang er i lovens forstand stadig revision, og derfor kræver det ikke ændringer i vedtægter og selskabsregistret.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO