Effektiviserings- og budgetanalyser

Effektiviserings- og budgetanalyser

Vi hjælper med at sikre optimal ressourceudnyttelse ved at levere effektiviserings- og budgetanalyser, der kan udmøntes i tydelige beslutninger og konkrete handlinger.

Vi hjælper vores kunder i alle faser af effektiviseringsprocessen - lige fra udarbejdelse af effektiviseringsstrategi, over budgetanalyser og opstilling af effektiviseringstiltag, til implementering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

Vores analyser gør vores kunder i stand til at frembringe en given mængde eller kvalitet i ”ydelsen” med den mest optimale ressourceudnyttelse. Effektivisering påvirker dermed ikke den leverede ydelse negativt, men skaber mere værdi for de samme ressourcer, eller samme værdi for færre ressourcer – ofte gennem brug af nye metoder og processer.

Vi arbejder typisk med effektivisering og budgetanalyser gennem en flerfaset analysemodel:

  • I første fase afgrænses analysens fokus og eventuelle kobling til overordnede politiske målsætninger eller strategier. Desuden foretages en identifikation af sammenlignelige organisationer eller enheder til brug for ekstern- eller intern benchmarking.
  • I anden fase gennemføres kortlægning af udgiftområder, benchmarking og budgetanalyser med henblik på at udpege områder med et effektiviseringspotentiale.
  • I tredje fase opstilles der effektiviseringshypoteser på baggrund af den gennemførte benchmarking, best-practice og-/eller evidens for området. Hypoteserne kvalificeres og testes i den relevante organisation eller enhed for at sikre en høj grad af realisérbarhed i den givne kontekst. Herefter bliver hypoteserne omsat til konkrete effektiviseringsforslag, der kan indgå i et samlet beslutningsoplæg.
  • Fjerde fase er udmøntningsfasen, som kan rumme forskellige processer, der er skræddersyet efter dine behov. Det kan typisk dreje sig om projekt- og processtøtte i forbindelse med implementering af effektiviseringsforslagene, eller træning og kompetenceudviklingsaktiviteter for de relevante ledere og medarbejdere.

Vi lægger stor vægt på at skabe processer, der inddrager den viden og de kompetencer, som allerede er til stede hos ledere og medarbejdere, så vi undgår ”skrivebordsløsninger” uden forbindelse til kundens virkelighed.

Vi søger at minimere procesomkostningerne ved at arbejde hypotese- og potentialedrevet. Vi fokuserer fra starten på de områder, hvor det vurderes at analysens udbytte er størst – så vi undgår at vende hver en sten og bruge tid på unødige ressourcekrævende analyser.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.