Flere mindre koncerner kan vælge udvidet gennemgang

Flere mindre koncerner kan vælge udvidet gennemgang

Antallet, der kan vælge udvidet gennemgang, er øget, men en ændring kan ikke ske uden videre. At gå fra revision til udvidet gennemgang kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling, hvilket mange selskaber lige nu står overfor.
Den nyligt vedtagne ændring af størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven – hvilken ændring du kan læse mere om i denne artikel – betyder, at flere mindre koncerner kan vælge en såkaldt udvidet gennemgang af deres årsregnskab, fordi muligheden herfor følger de nye størrelsesgrænser for regnskabsklasse B. 

Helt konkret betyder de nye beløbsgrænser, at selskaber der i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B, frit kan vælge mellem at få foretaget en udvidet gennemgang af deres årsregnskab og en revision af dette.Eksempel: Et selskab med en balancesum på 75 mio. kr., en omsætning på 100 mio. kr. og 35 ansatte er ikke forpligtet til at få foretaget revision af sit regnskab, da det kun overstiger én af størrelsesgrænserne (balancesummen).

Ved en udvidet gennemgang erklærer revisoren sig om regnskabet på basis af en analyse af de væsentligste poster i dette, samt på grundlag af interviews typisk med ejeren og af regnskabs-/økonomimedarbejdere i virksomheden, men uden at der foretages revision. En udvidet gennemgang kræver således mindre dokumentation og færre arbejdshandlinger fra revisorens side. Dette er givetvis den væsentligste årsag til, at flere og flere selskaber vælger udvidet gennemgang i stedet for revision.

Det tilføjes herved, at revision skal foretages efter internationale standarder, der i de senere år er blevet opdateret med stadigt skrappere krav. Det gælder fx for standarden for revision af koncerner, herunder for holdingselskaber med kapitalandele indregnet til indre værdi. Denne standard er ændret med virkning for regnskabsår, der startede den 15. december 2023 eller senere. For selskaber med kalenderårsregnskab skal den nye standard således anvendes ved revision af deres regnskab for 2024.

Holdingselskaber
Når det skal vurderes om et holdingselskab overstiger størrelsesgrænserne, skal det ske ved sammenlægning af selskabets egen nettoomsætning, balancesum og gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede med de tilsvarende tal for alle de selskaber, hvori holdingselskabet har betydelig indflydelse, hvilket som udgangspunkt er tilfældet, hvis det råder over mere end 20 % af stemmerne i det underliggende selskab. 

Sammenlægningen kan gøres efter én af to metoder, som skal anvendes kontinuerligt:
  1. Tallene for de underliggende selskaber indregnes uanset ejerandel med 100 %, men med fuld eliminering af koncernintern omsætning og mellemregninger mv.
  2. Tallene indregnes også her med 100 %, men uden eliminering. I stedet forhøjes størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum med 20 %.
Ovenstående metoder anvendes også ved afgørelsen af, om der skal udarbejdes koncernregnskab eller ej, og ved vurderingen af holdingselskabers mulighed for at helt at fravælge revision. Størrelsesgrænserne for fravalg er ikke ændret ved den seneste ændring af årsregnskabsloven. Læs om reglerne herfor i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.