Snart slut med rentefrie korrektioner af moms bagud i tid

Det hænder jævnligt, at en momsangivelse for en tidligere periode må korrigeres på grund af fejl. Nogle gange på virksomhedens eget initiativ. I andre tilfælde som følge af en momskontrol fra Skattestyrelsen.

Igennem mange år var det i sådanne tilfælde fast praksis hos Skattestyrelsen at opkræve renter tilbage til det oprindelige forfaldstidspunkt for momsen for den pågældende periode, men det stoppede, da det viste sig, at der ikke var hjemmel til denne renteopkrævning.

Sidste år vedtog Folketinget en lov, der skabte den nødvendige hjemmel til at genindføre renteopkrævningen, men loven er på dette punkt endnu ikke trådt i kraft. Det sker dog snart, jf. denne nylige bekendtgørelse fra Skatteministeriet. Den træder nemlig i kraft den 1. juli 2023 og har virkning for krav, der opstår på denne dato eller senere.

Virksomheder, der har konstateret fejl i deres momsangivelser bagud i tid og som planlægger at foretage en efterangivelse, kan derfor spare et rentebeløb ved at foretage rettelsen inden udgangen af juni måned.

 

Dyr rente

Den rente, der efter reglernes ikrafttræden skal betales ved korrektioner af tidligere momsangivelser, udgør 0,7 % pr. måned i 2023. Da renten tilskrives månedligt, svarer det til en årlig rente på 8,7 %. Hvis en efterangivelse angår et beløb på 50.000 kr., vil renten således samlet udgøre knap 4.400 kr. for hver 12 måneder bagud i tid, der skal korrigeres.

Efterangivelsesrenten er ikke fradragsberettiget i skatteregnskabet og svarer dermed til en før-skat rente på over 11 %.

 

Hvor langt tilbage?

Ved såkaldt ordinære genoptagelser kan der ske korrektion af momsangivelser tre år (36 måneder) tilbage i tid. En stor virksomhed, der afregner moms på månedsbasis, vil således indtil den 25. maj 2023 kunne korrigere sine momsangivelser tilbage til og med april måned 2020, mens en kvartalsafregnende mellemstor virksomhed vil kunne korrigere sin momsangivelse for første kvartal af 2020 indtil den 1. juni 2023.

Under ekstraordinære omstændigheder kan der ske ændring af momsangivelser hele 10 år (120 måneder) tilbage i tid, men det sker normalt kun på Skattestyrelsens initiativ og forudsætter, at virksomheden efter styrelsens opfattelse som minimum har handlet groft uagtsomt. I sådanne tilfælde kan rentebeløbet selvsagt blive af betydelig størrelse, hvis der er tale om korrektion af et ikke ubetydeligt momsbeløb.

 

Hvilke korrektioner?

Foruden korrektioner, som følge af ikke-registreret omsætning eller på grund af utilstrækkelig dokumentation for købsmoms, findes der en bred vifte af fejltyper, som kan medføre korrektioner.

Et klassisk eksempel er kantinemoms, som jævnligt giver anledning til korrektioner bagud i tid. Det kan du læse mere om i denne artikel. Også reglerne om udtagningsmoms, når der som en salgsfremmende foranstaltning sker bortgivelse af varer, volder ofte problemer i praksis, jf. denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.