Oversete fradrag for 76 mio. kr. hos ejere af opløste ApS’er

Skattestyrelsen udsendte for nylig en pressemeddelelse om et kontrolprojekt, som de startede for et års tid siden. Et projekt, hvor styrelsen sendte breve til omkring 3.500 personer, der hos Erhvervsstyrelsen tidligere er registreret som såkaldte legale ejere af mindst 5 % af kapitalen eller stemmerne i et ikke-børsnoteret selskab – nok primært anpartsselskaber – der i dag er lukket, altså registreret som opløst.

Brevene blev udsendt, fordi de pågældende ejere ikke havde indberettet hverken gevinst eller tab på deres anparter i de lukkede selskaber. Brevene fik straks mange af modtagerne til tasterne. I løbet af kort tid blev der således indberettet ikke tidligere oplyste gevinster på 323 mio. kr. og – måske mere overraskende – ikke tidligere indberettede tabsfradrag på 76 mio. kr.

 

Eget ansvar

I modsætning til hvad der gælder ved investering i børsnoterede aktier – hvor gevinst og tab normalt automatisk kommer med på årsopgørelsen, fordi handlerne indberettes til Skattestyrelsen – skal investorer, der køber aktier eller anparter i ikke-børsnoterede selskaber selv indberette gevinster og tab til deres årsopgørelse, når aktierne/anparterne sælges eller selskabet lukkes. Det gælder også ved investering i aktier, der handles på First North, fordi disse aktier i skattemæssig forstand ikke anses for børsnoterede. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Gevinster på unoterede aktier beskattes ligesom gevinster på børsnoterede aktier som aktieindkomst. Det vil sige, at der for de første 57.200 kr. (2022) – det dobbelte for ægtepar – betales 27 % i skat, mens der betales 42 % i skat af den overskydende del. 

Skatteværdien af tab på ikke-børsnoterede aktier og anparter kan – modsat tab på børsnoterede aktier - modregnes i skat af anden indkomst, herunder lønindkomst. Dette er efter vores erfaring ukendt for et stort antal investorer, hvilket formentlig er en del af forklaringen på, at mange ikke har indberettet tabsfradrag på lukkede selskaber. Den oversete fradragsmulighed er nok især udbredt blandt dem, der har investeret i folkeaktier. Det vil sige aktier eller anparter i selskaber, der har drevet en lille lokal virksomhed – fx en købmandsbutik eller et mikrobryggeri – og hvor anparterne mere er købt med hjertet end med en forventning om gevinst, jf. denne artikel.

Skattestyrelsens ovenfor omtalte kontrolprojekt angår som nævnt kun personer, der har ejet mindst 5 % af kapitalen eller stemmerne. Problemet med manglende indberetning af tabsfradrag på grund af ukendskab til reglerne er efter vores skøn endnu mere udbredt blandt dem, som har ejet mindre end 5 % af kapitalen eller stemmerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.